Julkaistu14.07.2021
Viimeksi muokattu
28.01.2022

Mitä tarkoittaa quick ratio eli maksuvalmiussuhde ja miten se lasketaan?

Quick ratio eli maksuvalmiussuhde tunnetaan suomen kielellä myös nimellä happotesti tai englanniksi acid test

Quick ratio on varantoperusteinen yrityksen kannattavuuden tunnusluku, joka kuvastaa yrityksen maksuvalmiutta tai kykyä selviytyä lyhytaikaisista veloistaan nopeasti rahaksi muutettavan omaisuutensa avulla. 

Quick ratio kertoo yrityksen kassavalmiudesta ja rahoituspuskurin tilasta tilinpäätöspäivänä. 

Äkillisiä menoja varten yrityksen kassavalmiuden tulisi olla hyvällä mallilla, jotta yritystoiminta voisi jatkua vakaana yllättävistä tilanteista huolimatta.  

Maksuvalmiussuhde jättää yrityksen vaihto-omaisuuden eli varastoarvon ja tuotteiden arvon huomiotta (toisin kuin current ratio), sillä vaihto-omaisuuden realisoitu arvo voi vaihdella paljonkin, ja sen ei katsota soveltuvan tarkkaan maksukyvyn arviointiin. 

Alempaa voit lukea kuinka quick ratio lasketaan, mitkä ovat sen viitteelliset ohjearvot sekä mitä ottaa huomioon quick ration tulkinnassa. Kerromme myös lopuksi kuinka parantaa yrityksen maksuvalmiutta ja mitä tarkoittaa yrityksen likviditeetti. 

 

Quick ratio laskukaava - näin lasket ja tulkitset 

Näin lasket yrityksesi quick ration: 

Quick ratio = rahoitusomaisuus / ( lyhytaikaiset velat - lyhytaikaiset saadut ennakot ) 

Rahoitusomaisuus = rahat & pankkisaamiset + rahoitusarvopaperit + lyhytaikaiset saatavat 

 

Quick ration tulkinta 

Yleisenä suositusarvona pidetään, että quick ration lukema olisi vähintäänkin 1. Eli jos saat tulokseksi suositellun 1,0 niin merkitsee se silloin sitä, että yrityksesi rahoitusomaisuus riittää kattamaan täysin lyhytaikaiset velat.  

Quick ration viitteelliset ohjearvot:

yli 1,5 erinomainen 
1,0 - 1,5hyvä
0,5 - 1,0tyydyttävä 
0,3 - 0,5välttävä
alle 0,3heikko

 

Ylläolevat viittelliset ohjearvot kertovat kuitenkin yrityksen maksukyvystä vain suuntaa-antavasti, sillä esimerkiksi vahvan tulorahoituksen omaava yritys voi pärjätä hyvin pienemmälläkin rahoituspuskurilla. 

Tämän vuoksi quick ration tulkinnassa olisi hyvä ottaa huomioon, millainen on yrityksen pääomarakenne sisältäen omavaraisuusasteen ja nettovelkaantumisasteen. Korkean omavaraisuuden omaava yritys voi kattaa rahoitusvajetta helpommin myös lainalla. 

Etenkin kaupan alan yritysten voi olla vaikea päästä korkeaan quick ratioon, sillä niiden varastot sitovat suuren määrän pääomaa, jota voi olla vaikea realisoida nopeasti. 

Lue lisää kaupan alan yritysten rahoitushaasteista 

 

Muita huomionarvoisia asioita quick ratioon liittyen 

Quick ratio soveltuu hyvin saman toimialan sisällä toimivien yritysten vertailuun ja sen kehitystä kannattaa muutenkin seurata. Toimialalle tyypilliset maksuajat ja niiden vaikutukset yritysten ostovelkojen kiertoon, on järkevä ottaa huomioon, kun tarkastellaan yrityksen quick ratio -lukua. 

Kun quick ratioita vertaillaan, täytyy myös muistaa, että luku kuvastaa yrityksen maksuvalmiutta tilinpäätöshetkellä. Tilikauden aikana tuo luku voi vaihdella rajustikin tilinpäätöspäivän lukemasta. 

Quick ration tuloksen luotettavuus myös kärsii rahoitusomaisuuden sisältäessä epävarmoja saatavia, kuten myyntisaatavat, jotka joudutaan tulkitsemaan luottotappioiksi. 

 

Vinkit yrityksen maksuvalmiuden parantamiseksi

Maksujen viivästyminen ja maksuhäiriöiden syntyminen ovat ensimmäisiä signaaleja heikosta maksuvalmiudesta. Nämä ovat yrityksestä ulospäinsuuntautuvia signaaleja, joista sen olisi hyvä pitää huolta, sillä suuntana voi pahimmillaan olla maksuvalmiuskonkurssi. 

Lue lisää maksuvalmiuden merkityksestä

 

Vaikka mitään yhtä ja tiettyä kiveenhakattua parannuskeinoa ei voida osoittaa, voi silti yrityksen maksuvalmiuden parantaminen olla mahdollista muutamien toimenpiteiden avulla. Tärkeintä on, että yritys tai yrittäjä arvioi kokonaistilannetta ja tekee päätöksiä sen perusteella. 

 

Muutamia keinoja yrityksen maksuvalmiuden parantamiseksi: 

  1. Kartoita huonosta maksuvalmiudesta aiheutuvat konkreettiset seuraukset 
  2. Yritä karsia turhia kustannuksia ja arvioi yrityksen likviditeettiennuste tarkasti 
  3. Realisoi varastoa käteiseksi ja selvitä kannattaisiko omistuksia korvata leasing-sopimuksilla 
  4. Nopeuta kassaan maksua myymällä myyntisaatavat laskurahoitukseen erikoistuneelle rahoitusyhtiölle 
  5. Hidasta kassasta maksua neuvottelemalla pidemmät maksuehdot ja hyödynnä lyhennysvapaat kuukaudet 
  6. Neuvottele lisälainaa tilapäisen maksuvalmiusongelman ratkaisemiseksi. 

 

Yrityksen likviditeetti ja quick ratio

Käsitteenä likvidititeetillä tarkoitetaan maksukykyä ja maksuvalmiutta selviytyä lyhytaikaisista menoista, mutta sen lisäksi se kuvastaa myös sitä, kuinka helposti jokin omaisuus on realisoitavissa rahaksi. 

Epälikvidistä omaisuudesta voidaan puhua esimerkiksi sijoitus- tai omistusasunnon kohdalla, sillä sen myymiseen voi liittyä monimutkaisia lakipykäliä. Samoin määräaikaistalletus on epälikvidi, sillä sitä ei voida nostaa ennen määräaikaa tai se on kallista. 

Pankkitilillä sijaitsevista rahavaroista voidaan sanoa, että ne ovat likvidejä varoja, sillä niitä on helppo siirrellä ja niiden arvo on helposti tiedossa. 

Yrityksen likviditeetillä tarkoitetaan siis yrityksen maksuvalmiutta ja sen omistuksessa olevia varoja, joita on helppo siirrellä, mitata rahassa sekä muuttaa rahaksi. 

Quick ration laskemisessa tulisi ottaa huomioon realistiset yrityksen likvidit varat sekä jättää pois laskuista sellaiset epälikvidit varat, joita ei voida helposti muuttaa rahaksi tilikauden aikana. 

 

Laske lainalaskurilla yrityksellesi sopiva lisärahoituksen määrä