Julkaistu21.06.2022
Viimeksi muokattu
28.06.2022

Miksi liiketoimintasuunnitelma tehdään?

Liikesuunnitelma tehdään valitettavan usein vain rahoituksen hakemista varten, jonka jälkeen sillä on tapana jäädä unholaan, vaikka se voisi parhaimmillaan olla yritystoiminnan ytimessä kuin selkärankana, joka pitää yrityksen liiketoiminnan kasassa. 

On totta, että edelleen Suomessa rahoitusta hakevan yrityksen tulee useimmissa tapauksissa esittää liiketoimintasuunnitelma rahoituksen myöntävälle taholle, mutta sillä on myös muutakin arvoa. Tosiasiassa todellinen syy sille, miksi liiketoimintasuunnitelma tehdään on, että liiketoimintasuunnitelman tulisi olla erityisesti yrittäjää ja yritystä varten tehty suunnitelma, joka auttaa tuomaan liikeidean konkreettisempaan muotoon.

Varsinkin, jos yrittäjä haluaa, että yritystoiminnasta tulisi päätoimista tai yrityksellä on tavoitteena kasvaa ja kansainvälistyä, niin jonkinlainen liiketoimintasuunnitelma on melkeinpä edellytys, vaikka nykypäivän bisneskentällä onkin jos jonkin sorttista bisnesgurua, jotka jo naulaavat perinteistä liiketoimintasuunnitelmaa arkkuun vanhentuneena menetelmänä.

Ajatuksesta sanoihin - sanoista suunnitelman kautta teoiksi

Liikesuunnitelman tekeminen pakottaa yrittäjää hahmottelemaan liikeidean ajatuksen tasolta konkreettiseksi suunnitelmaksi, jonka pohjalta yritystoimintaa on helpompi lähteä toteuttamaan. Lisäksi suunnittelu auttaa yrittäjää miettimään liikeideaansa erilaisista näkökulmista, ja usein tässä vaiheessa ilmaantuukin paljon sellaisia asioita, joita ei tullut aluksi edes miettineeksi.

Realistisuudesta on myös hyötyä, sillä myöhemmin voi kostautua, jos ei pidä jalkojaan maassa suunnitelmaa tehdessä.

Miten liiketoimintasuunnitelma tehdään?

Tässä vaiheessa saatat miettiä, että miten liikesuunnitelma sitten oikein tehdään. Sen tekeminen riippuu hieman siitä, oletko tekemässä liikesuunnitelmaa ensisijaisesti rahoitusta varten vai pelkästään omaan käyttöösi. Jälkimmäisessä voit käyttää luovuuttasi vapaasti.

Mitään lakiin kirjoitettua yhtä ja tiettyä liiketoimintasuunnitelma mallia ei ole säädetty, mutta sen olisi hyvä sisältää kuitenkin tietyt perusasiat. Liiketoimintasuunnitelma voi olla esimerkiksi puhtaasti tekstimuotoinen suunnitelma, josta selviää yrityksesi liikeidea - mitä yritys tekee, kenelle ja miten.

Se voi myös olla moderni ja visuaalisesti näyttävä taulukkopohjainen esitys, jossa kuvataan yrityksen liiketoiminnan periaatteet, tästä esimerkkinä niin sanottu business model canvas, joka on viime vuosina kasvattanut suosiotaan yritysten liiketoiminnan kuvaamisessa.

Liiketoimintasuunnitelman osa-alueet - Mitä liikesuunnitelma sisältää?

Alempaa löytyy linkkejä sivustoille, joilla annetaan lisää neuvoja liiketoimintasuunnitelman tekemiseen, mutta tässä kappaleessa olemme listanneet kattavan liiketoimintasuunnitelman osa-alueet.

  1. Liiketoiminnan kuvaus

Esitellään liikeidea, mitä palveluja tai tuotteita yritys myy, miten yritys myy niitä ja kenelle se myy. Liiketoimintaa voidaan kuvata vielä suhteellisen ideologisella tasolla.

  1. SWOT-analyysi

Nelikenttäanalyysi eli SWOT-analyysi sisältää yrityksen toiminnan tarkastelun neljältä eri kantilta: vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. SWOT-analyysi määrittelee yrityksen kohdalla miten nämä tekijät vaikuttavat yrityksen toimintaan, joten tässä kohdassa tulisi ilmetä muun muassa, kuinka yritys aikoo mukauttaa toimintaansa, jotta mahdollisilta uhilta voidaan välttyä sekä miten se aikoo panostaa vahvuuksiin, jotta yrityksen potentiaali saataisiin ulosmitattua täysimääräisesti.

  1. Osaamisen kuvaus

Tässä kohdassa käydään läpi yrittäjien omien vahvuuksien ja taitojen vaikutukset yritystoimintaan ja sen menestymiseen. Jos aikomuksenasi on tehdä aloittavan yrityksen liiketoimintasuunnitelma rahoitusta varten, tällä kohdalla on merkitystä rahoittajien kannalta, koska he haluavat arvioida voivatko luottaa hakijan ammattitaitoon alalla. 

Lue lisää aloittavan yrityksen rahoituksesta

  1. Palvelun tai tuotteen kuvaus

Kuvaa tässä kohdassa yrityksesi myymät palvelut tai tuotteet, ja mitkä ovat niiden kilpailuedut muihin jo markkinoilla oleviin tuotteisiin tai palveluihin. Vastaa kysymyksiin millä hinnalla ja katteella myyt, sekä millaisia vastaavia on jo tarjolla tai millaisten palvelujen/tuotteiden kanssa sinun yrityksesi kilpailee. Millaisiin seikkoihin hinnoittelu perustuu?

  1. Asiakkaat

Asiakasanalyysi on ehdottoman tärkeää, jotta tiedetään, mikä on kohderyhmä ja minkälainen on tyypillisin asiakas ja missä heitä voi tavoittaa. Mikä saa asiakkaan ostamaan juuri yrityksesi tuotetta, sillä todennäköisesti he voivat olla jo asiakasuskollisia muille palveluntarjoajille? Myydäänkö yrityksille vai yksityisille?

  1. Markkinoiden nykytilanne ja kehitys

Markkina-analyysi kuvastaa markkinoiden nykytilannetta ja sitä suuntaa, johon markkinat ovat kehittymässä tulevaisuudessa. Paljonko tuotteelle tai palvelulle on kysyntää ja tarjontaa nyt tai tulevaisuudessa? Missä markkinat sijaitsevat, kotimaassa, ulkomailla, verkossa?

  1. Toimiala, kilpailutilanne

Mitä muita toimijoita on? Mainitse ainakin 3-5 pahinta kilpailijaa. Miltä kilpailutilanne näyttää ja miten aiot erottautua kilpailijoista?

  1. Markkinointi

Ydinkysymys markkinoinnissa on, että miten ja kenelle yrityksen tuotteita tai palveluja markkinoidaan. Mitkä ovat markkinointikanavat tai markkinointibudjetti? Markkinointiympäristö sijaitsee enenevissä määrin digitaalisilla alustoilla, joten mieti mitä osaamista yritykselläsi on siihen. Mistä yrityksestäsi voi löytää tietoa ja millaisen mielikuvan yrityksesi pyrkii luomaan asiakkaille?

Lue lisää - tee nämä 5 asiaa ennen kuin käytät markkinointiin euroakaan

  1. Riskit

Riskit ovat yritysmaailmassa aina läsnä, olivat ne sitten taloudellisia, operatiivisia tai muita riskejä. Osaan niistä yritys voi omalla toiminnallaan vaikuttaa, kun taas esimerkiksi luonnonkatastrofeihin tai pandemioihin ei niinkään. Pohdi analyysissä kaikkia mahdollisia yritystoimintaan liittyviä riskejä ja miten ne voitaisiin välttää tai miten niiden kohdalla toimitaan. Onko riski niin suuri, että siihen kannattaa laittaa resursseja? Voidaanko vakuutuksilla tai henkilökunnan koulutuksella vähentää riskistä aiheutuvia seurauksia?

  1. Laskelmat

Jos aikomuksenasi on tehdä liiketoimintasuunnitelma rahoitusta varten, niin laskelmat ovat yksi tärkeimmistä sisältökohdista. Sisällytä tähän kohtaan ainakin yrityksen rahoituslaskelma, ja kannattavuuslaskelma.

Niiden lisäksi voit myös laatia myyntilaskelman ja kassavirtalaskelman.

Tee laskelmat huolellisesti, jotta laskelmat ovat realistisia. Virheelliset laskelmat eivät anna yrityksestäsi luotettavaa kuvaa.

Jos sinua kiinnostavat yrityksen kannattavuuteen liittyvät tekijät, niin voit lukea artikkelimme aiheesta täältä.

Liiketoimintasuunnitelma malli

Jos liiketoimintasuunnitelman laatiminen tuntuu haastavalta, niin Yritys-Suomi -palvelussa saat neuvoja sen laatimiseen seuraavasta linkistä: Yritys-Suomi -palvelun liiketoimintasuunnitelman malli

Liiketoimintasuunnitelma pohja Uusyrityskeskuksen sivuilta löytyy seuraavasta linkistä:

Uusyrityskeskus - liiketoimintasuunnitelman pohja

Mitä liikesuunnitelmalla tehdään myöhemmin?

Vaikka liikesuunnitelma laaditaankin ennen liiketoiminnan aloittamista, olisi sitä järkevää päivittää ja ylläpitää jatkossakin. Se auttaa yrittäjää näkemään yritystoiminnan kokonaisuutena ja havainnollistamaan paremmin tapahtuvia muutoksia.

Voit reflektoida aikaisempia tavoitteita, ja miettiä, miten niihin on päästy ja mitä olisi kannattanut tehdä toisella tavalla. Ovatko tavoitteet edelleen samoja, vai ovatko ne muuttuneet matkan varrella

Mikäli yritykseltäsi löytyy alustava liiketoimintasuunnitelma mutta rahoitus on epävarmaa, suosittelemme tutustumaan vakuudettomaan yrityslainaamme. Me CapitalBoxilla olemme sitoutuneet suomalaisten yritysten toimintaedellytysten ja rahoituksen saatavuuden parantamiseen, ja tunnemme pk-yritystoiminnan haasteet. 

Tutustu myös:

Kannattavuuslaskelman laatiminen

Yrityksen rahoitussuunnitelu - mitä ja miksi?

Yrityksen investointien suunnittelu ja toteutus