Julkaistu22.06.2021
Viimeksi muokattu
07.06.2022

Yrityksen maksuvalmius ja sen parantaminen

Yrityksen maksuvalmius tarkoittaa yrityksen kykyä selviytyä äkillisistä, lyhytaikaisista kuluista ja velvoitteista. Maksuvalmiuteen kuuluvat muun muassa yrityksen käytössä olevat likvidit eli rahavarat, jotka voidaan valjastaa käyttöön nopeallakin aikataululla sekä myyntisaatavat, joita se perii asiakkailtaan.

Maksuvalmius on erittäin merkittävä tekijä yritykselle, koska se kertoo ulospäin, meneekö yrityksellä hyvin vai onko toiminnassa havaittavissa ongelmia. Maksuvalmius on olennaisimpia yritystoiminnan perusedellytyksiä kannattavuuden ja vakavaraisuuden rinnalla.

Yritysrahoituksen avulla maksuvalmiuteen liittyviä ongelmia voidaan ratkoa muun muassa myymällä yrityksen myyntisaatavat laskurahoitukseen erikoistuneelle yhtiölle tai hakemalla sellaista yrityslainaa, jonka ehdot sopivat yrityksen toiminnalle kyseisessä hetkessä.  Tässä artikkelissa paneudumme syvällisesti maksuvalmiuden tunnuslukuihin sekä maksuvalmiuden parantamisen yleisiin periaatteisiin.

 

Maksuvalmiuden riskit

Mikäli vähäisen tulorahoituksen ja pienen rahoituspuskurin omaava yritys ei saa saataviaan ajallaan, voi se joutua maksuvalmiuskonkurssiin. Näin yritykselle saattaa aiheutua maksuhäiriöitä ja sitä mukaa lisäkustannuksia, kun kassavirta tai rahoituspuskuri eivät riitäkään paikkaamaan maksuvalmiuden vajetta. Yksinkertainen kassavirtalaskelma voi auttaa hahmottamaan yrityksen maksuvalmiuden tilannetta ja kassavirtaennnuste puolestaan yrityksen tulevia menoja ja tuloja seuraavilta kuukausilta.

Pahimmassa tapauksessa yritystoiminnan jatkuminen voi olla uhattuna. 

Maksuvalmiuden ylläpito ja riskien ennakointi kuuluvat normaaliin yrityksen riskinhallintaan.

 

Näin parannat yrityksesi maksuvalmiutta

Mitään yhtä tiettyä yleispätevää toimintamallia ei voida nimetä yrityksen maksuvalmiuden lisäämiseksi, sillä tilanteet ovat aina yrityskohtaisia. 

Tärkeintä on ryhtyä toimeen ajoissa ja tehdä päätöksiä omalle yritykselle sopivalla tyylillä - saatat siten pelastaa yrityksesi toiminnan jatkuvuuden.

 

Yritysrahoituksen merkitys maksuvalmiuden vahvistamisessa

Voit parantaa yrityksesi maksuvalmiutta ainakin näillä kolmella yritysrahoituksen toimenpiteellä. 

  1. Nopeuta kassaan maksua myymällä saatavat laskurahoitukseen erikoistuneelle yhtiölle. Näin yrityksesi ei tarvitse odottaa maksujaan viivyttelevien asiakkaiden maksuja, kun laskurahoitusyhtiö maksaa ne. Yrityksen likviditeetti lisääntyy, mutta kääntöpuolena tietysti on, ettei saatavista saa täyttä summaa. 

  1. Hidasta kassasta maksua neuvottelemalla joustavat maksu- ja sopimusehdot, ettei yrityksesi joutuisi hankaluuksiin, mikäli kassavirta ehtyisikin hetkellisesti. 

  1. Neuvottele lisälainaa, jolla voit kattaa yrityksen maksuvalmiusongelman. 

 

Tutustu CapitalBoxin joustavaan yrityslainaan

 

Yrityksen maksuvalmiuden laskeminen - maksuvalmiuden tunnusluvut

Yrityksen maksuvalmiutta voidaan mitata seuraavien tunnuslukujen avulla. Kyseiset tunnusluvut toimivat maksuvalmiuslaskelman pohjana. Maksuvalmiuden tunnusluvut jakautuvat staattiseen eli varantoperusteiseen sekä dynaamiseen eli virtaperusteiseen maksuvalmiuteen. 

Yrityksellä olisi hyvä olla molemmat maksuvalmiuden tekijät kunnossa, koska tulorahoituksen eli virtaperusteisen maksuvalmiuden pettäessä yritys voi vielä paikata juoksevia kulujaan hyvän rahoituspuskurin avulla. 

 

Varantoperusteiset

Staattisella eli varantoperusteisella maksuvalmiudella tarkoitetaan yrityksen rahoituspuskuria, joka perustuu likvidiin rahavarantoon eli huomioon ei oteta tuloja tai menoja. 

 

Quick ratio

Suomenkielellä maksuvalmiussuhde tai happotesti kertoo yrityksen lyhyen aikavälin maksuvalmiudesta rahoitusomaisuuden eli rahavarojen sekä rahaksi nopeasti muutettavien varojen avulla. Voidaan myös puhua rahoituspuskurista. 

 

Näin lasket yrityksesi quick ration: 

Quick ratio = rahoitusomaisuus / ( lyhytaikaiset velat - lyhytaikaiset saadut ennakot ) 

Rahoitusomaisuus = rahat & pankkisaamiset + rahoitusarvopaperit + lyhytaikaiset saatavat 

 

Tulos:yli 1,5erinomainen
 1,0 - 1,5hyvä
 0,5 - 1,0tyydyttävä
 alle 0,5heikko

 

Tuloksen ollessa 1,0 tarkoittaa se sitä, että yrityksen maksuvalmius riittää juuri kattamaan sen lyhytaikaiset velat realisoimalla koko rahoitusomaisuus sitä varten. 

Tunnuslukujen sisältäessä epävarmoja saatavia (esimerkiksi luottotappioiksi tulkittavat myyntisaamiset), voi tuloksen luotettavuus olla heikompi. 

 

Current ratio

Termi current ratio kuvaa yrityksen maksuvalmiutta yleensä noin vuoden aikajänteellä eli hieman pidemmällä aikavälillä kuin quick ratio. Se sisältää rahoitusomaisuuden lisäksi myös vaihto-omaisuuden. 

Näin lasket yrityksesi current ration: 

Current ratio = ( rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus ) / lyhytaikaiset velat 

 

Rahoitusomaisuus = rahat ja pankkisaamiset + rahoitusarvopaperit + lyhytaikaiset saatavat 

Vaihto-omaisuus = yrityksen vaihtuvat vastaavat kuten aineet, tarvikkeet, tuotteet yms. 

 

Current ration tulokset riippuvat toimialasta ja tarkkuus vaihto-omaisuuden sen hetkisestä arvostuksesta. Yleisenä alarajana pidetään, että current ration tulos olisi vähintään 2.

 

Virtaperusteiset

Dynaaminen eli virtaperusteinen maksuvalmius tarkoittaa yrityksen maksuvalmiutta, joka nojaa yrityksen tulorahoitukseen. 

  

Rahoitustulosprosentti

Tunnusluku ennakoi tehokkaasti maksukyvyttömyyttä. Rahoitustulos kertoo, kuinka hyvin yrityksen harjoittama liiketoiminta tuottaa tuloja, joilla katetaan käyttöpääoma, investoinnit, lainojen lyhennys sekä omistajien voitonjakotarpeet. 

 

Rahoitustulosprosentti = 100 * ( rahoitustulos / liikevaihto )

Rahoitustulos = nettotulos + poistot ja arvonalennukset 

Jos rahoitustulosprosentti jää negatiiviseksi, tarkoittaa se, että yritys on joutunut purkamaan likviditeettiään tai ottamaan lisävelkaa juoksevien kulujen ja voitonjaon kattamiseksi. 

Positiivinen rahoitustulosprosentti on vähimmäistavoite, jotta yrityksen tulorahoitus riittäisi maksamaan lainojen lyhennykset. 

Lue lisää – mitä liikevaihto tarkoittaa ja miten sitä tulkitaan?

 

Rahoitusjäämäprosentti

Rahoitusjäämä kuvaa saatujen tulojen riittävyyttä yrityksen toiminnasta aiheutuneiden kassatapahtumien sekä rahoituskulujen rahoittamiseksi. 

 

Rahoitusjäämäprosentti = 100 * ( rahoitusjäämä / kassaanmaksut liiketoiminnan tuotoista )

 

Rahoitusjäämäprosenttiin ei liity niin sanottua kriittistä arvoa, jonka yli yrityksen tulisi pyrkiä. Tämä johtuu siitä, että sen arvo on epävakaa ja se saattaa vaihdella huomattavasti maksukykyiselläkin yrityksellä.

 

Omavaraisuusaste ja maksuvalmius

Maksuvalmius ja omavaraisuus ovat molemmat mittareita, jotka antavat signaalia yrityksestä ja sen toiminnasta sekä ulospäin että sen omistajille. 

Omavaraisuusaste tarkoittaa yrityksen pääomajakaumasta eli millainen osuus yrityksen pääomasta on omaa ja kuinka paljon siihen sitoutettu vierasta pääomaa.  Se kielii myös pitkän aikavälin kannattavuudesta. 

Omavaraisuusasteella mitataan yrityksen pitkän aikavälin tappionsietokykyä sekä vakavaraisuutta, ja sillä voidaan ennustaa yrityksen maksukyvyttömyyttä. 

Pysyvän maksukyvyttömyyden uhkaksi luetaan tilanne, jossa yrityksen liiketulos muuttuu negatiiviseksi omavaraisuusasteen ollessa alle 10%. 

 

Lue lisää yritystaloudesta ja yritystoiminnan kehittämisestä seuraavista artikkeleista: 

Luottoluokituksen parantaminen 

Kannattavuuden parantaminen 

Pk-yritysten rahoitus