Julkaistu22.06.2021
Viimeksi muokattu
26.04.2022

Yrityksen kannattavuus – mistä se koostuu?

Yksinkertaistettuna yrityksen kannattavuus tarkoittaa sitä, että sen tuotot ovat suuremmat kuin sen toiminnasta aiheutuneet kustannukset. Kannattavuus on kenties olennaisin ja parhaiten tunnettu yritystoiminnan perusedellytys vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden ohella. 

Yrityksen kannattavuus on kuitenkin monien tekijöiden summa, eikä pelkästään yrityksen liiketuloksen perusteella voida tehdä täysin suoria johtopäätöksiä yrityksen taloudellisesta kestävyydestä eli kannattavuudesta.  

Yritystoiminnan olemassaolon ja jatkuvuuden elinehtona on yrityksen kannattavuus, minkä vuoksi yrityksen kannattavuuslaskelma tulisi laatia huolellisesti ennen yritystoiminnan aloittamista. 

On tyypillistä, että yrityksen kannattavuutta pyritään jatkuvasti parantamaan vaikuttamalla siihen liittyvien tekijöiden osa-alueisiin - esimerkiksi tehostamalla myyntiä, karsimalla kuluja sekä muuttamalla hinnoittelua tai valikoimaa.

 

Kannattava yritys – tuotot suuremmat kuin menot

Kannattavan yrityksen tavoitteena on, että sen tuotot jollakin aikavälillä ovat suuremmat kuin kyseisen aikavälin aikana aiheutuneet kustannukset, tällöin puhutaan liikevoitosta. Toiminta on tappiollista silloin, kun liiketulos ei riitä kattamaan yrityksen kustannuksia, verojen ja lainojen maksua sekä omistajien vaatimuksia. 

 

Lue lisää pienyritysten kustannussäästövinkeistä 

 

Esimerkiksi tieto siitä, että yrityksen liiketulos eli liikevoitto on 40 000€, ei vielä riitä antamaan kuvaa, onko toiminta ollut kannattavaa. Pienen yksityisomisteisen yrityksen kohdalla tällainen tulos voi olla erittäin hyvä, mutta jos kyseessä onkin miljoonien pääoman omaava kansainvälinen yritys, niin 40 000€ ei luultavasti ole tälle yritykselle mairittelemisen arvoinen tulos. 

Tästä syystä yrityksen kannattavuuden laskemisessa täytyy ottaa huomioon yrityksen toimintaan sidotun pääoman määrä, riskitaso sekä liiketoiminnan laajuus

 

Kiinnitä huomioita näihin tunnuslukuihin

Etenkin liiketulosprosentti sekä oman ja sijoitetun pääoman tuottoprosentit ovat tärkeitä yrityksen kannattavuuden tunnuslukuja, joiden avulla yrityksen kannattavuutta voidaan arvioida. 

 

Liiketulosprosentti

Liikevoitto kertoo kuinka paljon yritykselle jää liikevaihdosta voittoa sen jälkeen, kun siitä on vähennetty liiketoiminnasta aiheutuneet kustannukset, mutta ei vielä veroja, korkoja tai muita eriä. 

Liiketulosprosentti taas kuvaa liikevoiton suhdetta liikevaihdon suuruuteen. Englanniksi termi on EBIT% (earning before interest and taxes). 

Liiketulosprosentti = 100 * ( liiketulos / liikevaihto ) 

Liikevoitto- eli liiketulosprosentti soveltuu hyvin saman toimialan yritysten keskinäiseen vertailuun. 

Lue lisää – tätä tarkoittaa liikevaihto

 

Oman pääoman tuottoprosentti (ROE)

Return on equity eli oman pääoman tuottoprosentti on etenkin sijoittajien sekä yrityksen omistajien tärkeimmistä tunnusluvuista. Se kertoo yrityksen suhteellisesta kannattavuudesta -  kuinka paljon yritykseen sijoitetulle omalle pääomalle saadaan tuottoa aikaiseksi. 

Oman pääoman tuottoprosentti = 100 * ( liiketulos (12 kk) / oikaistu oma pääoma ) 

Laskemisessa käytetään yrityksen 12kk nettotulosta ja mikäli tilikausi on lyhyempi, jaetaan nettotulos tilikauden kuukausien määrällä ja kerrotaan luvulla 12. Oikaistu oma pääoma sen sijaan on tilikauden alun ja lopun keskiarvo. 

20% oman pääoman tuottoprosenttia pidetään hyvänä lukuna, kun taas alle 5% tuottoa heikkona. 

 

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE)

Return on capital employed sanoista muodostuva lyhenne ROCE tarkoittaa yritykseen sijoitetun pääoman tuottoprosenttia. Laskukaava muodostuu seuraavalla tavalla:

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti = 100 * ( nettotulos + rahoituskulut + verot 12 kk) / sijoitettu pääoma keskimäärin. 

Sijoitettu pääoma sisältää oman pääoman ja korollisten velkojen yhteenlasketun keskiarvon tilikauden alusta ja lopusta. 

Sijoitetun pääoman vähimmäistuottona pidetään korkoprosenttia, jota yritys maksaa vieraasta pääomastaan. Tienatakseen lainoista aiheutuvia kustannuksia enemmän olisi tietenkin suotavaa, että yrityksen pääoman tuottoprosentti olisi huomattavasti suurempi kuin korkoprosentti, jota se maksaa lainoista. 

ROI eli return on investment ja ROCE saatetaan usein sekoittaa keskenään, sillä ne kuvaavat samankaltaisia asioita. Erona näiden välillä on, että ROI ei ota huomioon ajanjaksoja. Sitä käytetään joustavammin ja sitä käytetään usein mittaamaan jonkin yhden tietyn sijoituksen tuottoprosenttia. 

 

Quick Ratio eli maksuvalmiussuhde

Quick ratio on varantoperusteinen yrityksen kannattavuuden tunnusluku, joka kuvastaa yrityksen kassavalmiutta ja rahoituspuskurin tilaa tilinpäätöspäivänä. Quick ratio jättää yrityksen vaihto-omaisuuden eli varastoarvon ja tuotteiden arvon huomiotta, minkä vuoksi sen oikea tulkinta ja laskeminen on erittäin tärkeää yrityksen kannattavuutta arvioitaessa.

https://www.capitalbox.fi/blog/yrityksen-maksuvalmius

 

Quick ratio

Suomenkielellä maksuvalmiussuhde tai happotesti kertoo yrityksen lyhyen aikavälin maksuvalmiudesta rahoitusomaisuuden eli rahavarojen sekä rahaksi nopeasti muutettavien varojen avulla. Voidaan myös puhua rahoituspuskurista. Olemme laatineet kattavan oppaan quick ration laskemisesta ja tulkinnasta ja alta löydät kyseiseen tunnuslukuun liittyvät perustiedot.

https://www.capitalbox.fi/blog/yleiset-yrityslainatermit-ja-yrityslainaterminologia

 

EBITDA (Earnings Before Interest & Taxes, Depreciation & Amortization)

Käyttökate eli liiketulos tai liikevoitto ennen rahoituskuluja, veroja ja poistoja.

EBT-tunnusluvut liittyvät kiinteästi yrityksen kannattavuuteen.

 

Quick Ratio

Quick ratio tunnetaan suomeksi myös nimellä happotesti, ja havainnollistaa yrityksen maksuvalmiutta tai kykyä selviytyä lyhytaikaisista veloistaan.

Lue lisää quick ratiosta
 

 

Yrityksen kannattavuuden laskeminen

Kannattavuuslaskelman tekeminen kuuluu yrityksen sisäisen laskentatoimen piiriin. Tarkkojen laskelmien tekeminen tukee sisäistä päätöksentekoa ja lisää yrityksen kannattavuutta. Kannattavuuden laskemisessa käytetään erilaisia laskelmia, joita ovat: 

  • Kustannuslaskelma - yrityksen toiminnasta aiheutuvien kustannusten laskeminen 
  • Katetuottolaskelma - tuotteiden kannattavuus, asiakkuuksien määrä ja myyntitavoitteet 
  • Hinnoittelulaskelma - tuotteiden kannattavan myyntihinnan laskeminen 

 

Kattavan kannattavuuslaskelman tekeminen edesauttaa ulkopuolisen rahoituksen saamista sekä antaa yritykselle selkeämmän tulevaisuuden kuvan, kun budjetointi osuu nappiin ja tavoitteet ovat sopivan korkealla, jotta ne voidaan saavuttaa. Kannattavuuslaskelman voi laatia melko yksinkertaisesti mm. Excel-ohjelmistolla, mitä varten kannattaa tutustua data-analyysi oppaaseemme

 

Näin parannat yrityksen kannattavuutta

Kannattavuuden arviointia ja kehittämistä tulisi yrityksen harjoittaa jatkuvana prosessina. Yrityksen kannattavuutta voi parantaa esimerkiksi seuraavilla toimenpiteillä: 

 

  • Lisäämällä myyntiä kasvatetaan yrityksen katetuottoa ja tulosta, kun myynnin lisääntyessä ainoastaan muuttuvat kustannukset nousevat tulojen kanssa, samalla kun kiinteät kustannukset pysyvät samoina. Tuotteiden yksikkökohtaiset kustannukset pienenevät, joten tuotot kasvavat kustannuksia enemmän. Yrityksen on hyvä miettiä, yrittääkö myydä enemmän yrityksen sen hetkisille asiakkaille, vai panostaako uusien asiakkaiden hankkimiseen. 
  • Nostamalla hintoja voidaan lisätä tuottoa, mikäli tuotteiden myyntimäärät eivät kärsi hinnan nostosta. Kovan kilpailun omaavien tuotteiden tai palvelujen hintoja voi olla vaikea nostaa. Vankan asiakaskunnan omaavan vahvan tuotteen hinnan pienikin korotus voi lisätä yrityksen tuottavuutta huomattavasti, kun kiinteät kustannukset pysyvät ennallaan. 
  • Tuotevalikoiman muutoksilla, pyritään korvaamaan vähemmän tuottava tuote paremmin tuottavammalla. Kiinnostavammalla tai paremman katteen omaavalla tuotteella voidaan nostaa myyntikatetuottoa. 
  • Leikkaamalla kustannuksia eli kilpailuttamalla ostosopimuksia, neuvottelemalla parempia sopimusehtoja sekä tarkastamalla yrityksen toimintojen osia saadaan yrityksen kannattavuutta lisättyä, kun tuotteita voidaan valmistaa edullisemmin sekä energia- ja resurssitehokkaammin. Myös olemassa olevien yrityslainojen yhdistäminen on yksi keino karsia ylimääräisiä kustannuksia. 
  • Tehostamalla pääoman käyttöä saadaan kustannuksia pienennettyä, mikä nostaa yrityksen kannattavuutta.  Pääoman käytön tehostamiseen liittyvät muun muassa varastoarvon nopea kierrättäminen, myyntisaatavat ja niiden ulkoistaminen, tuotannon ja logistiikan tehostaminen sekä hävikin minimointi. 

 

Me Capitalboxilla olemme sitoutuneet  yritysten kannattavuuden ja yritystoiminnan perusedellytysten parantamiseen. Tarjoamme  joustavia yrityslainoja, yrityslainaa ilman pääomaa sekä yrityslainojen jälleenrahoitusta läpinäkyvin ehdoin. 

 

Tutustu rahoitusvaihtoehtoihimme