Asiakkaiden henkilötietojen käsittelyperiaatteet (Tietosuojakäytäntö)

Nämä Asiakkaiden Henkilötietojen käsittelyperiaatteet (Tietosuojakäytäntö ja jäljempänä myös periaatteet) kuvaavat, miten CapitalBox käsittelee Asiakkaittensa ja muiden Rekisteröityjen (jäljempänä sinä) Henkilötietoja CapitalBoxin palvelujen yhteydessä. Periaatteita sovelletaan, jos Asiakas käyttää, on käyttänyt tai on ilmaissut aikomuksensa käyttää CapitalBoxin tarjoamia tuotteita tai palveluja tai jos Asiakas tai joku muu rekisteröity muulla tavoin liittyy CapitalBoxin tuotteisiin tai palveluihin, myös ennen näiden periaatteiden voimaantuloa.

 

1. Määritelmät

1.1. Asiakkaan valtuutettu edustaja(t) – Luonnollinen henkilö, joka edustaa yritystä, joka käyttää, on käyttänyt tai on ilmaissut aikomuksensa käyttää CapitalBoxin tarjoamia tuotteita ja palveluja, antaa takauksen tai solmii vakuussopimuksen.

1.2. Asiakas yritys, joka hakee lainaa

1.3. Sopimus – CapitalBoxin ja Asiakkaan välillä solmittu sopimus.

1.4. Tietosuojasääntely – Sovellettavat lait ja asetukset, kuten EU:n yleinen tietosuoja-asetus, jotka säätelevät Henkilötietojen käsittelyä.

1.5. CapitalBox – CapitalBox AB, Y-tunnus 2693896-1, Org. Nummer 556695-9655 osoite Linnégatan 22, 114 47 Stockholm, Sweden, Sweden, puhelin 09-76790218, sähköposti support@capitalbox.fi.

1.6. Multitude-konserni – CapitalBox yhdessä sellaisten yhtiöiden kanssa, joiden enemmistöosakas on suoraan tai välillisesti CapitalBoxin emoyhtiö Multitude SE (Y-tunnus 1950969-1, osoite Ratamestarinkatu 11 A, Helsinki).

1.7. Yleinen tietosuoja-asetus – Euroopan parlamentin ja neuvoston 27. huhtikuuta 2016 antama asetus (EY) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus).

1.8. Henkilötiedot – Kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (Rekisteröityyn) liittyvät tiedot. Myös pankkisalaisuuden alaiset tiedot voivat sisältää Henkilötietoja.

1.9. Käsittely – Toiminto tai toimintosarja, joka kohdistetaan Henkilötietoihin tai Henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen kerääminen, tallentaminen, muuttaminen, käyttöoikeuksien myöntäminen, kyselyjen tekeminen, siirto, katselu tms.

 

2. Rekisterinpitäjä

2.1. CapitalBox vastaa Henkilötietojesi käsittelystä, joten yleisen tietosuoja-asetuksen kannalta sitä tulisi pitää rekisterinpitäjänä.

2.2. Henkilötietojesi Käsittelyyn sovelletaan Suomen lakia.

 

3. Henkilötietojesi kerääminen

3.1. CapitalBox kerää Henkilötietojasi seuraavilla tavoilla:

3.1.1. Annat Asiakkaan valtuutettuna edustajana Henkilötietosi CapitalBoxille suoraan tai CapitalBox on kerännyt ne, kun olet aiemmin käyttänyt sen palveluja hakiessasi lainaa tai pyytäessäsi muita CapitalBoxin palveluja, tai CapitalBox saa ne ulkoisista lähteistä, kun haet lainaa tai pyydät muita CapitalBoxin palveluja. Tällaisia ulkoisia palveluja ovat esimerkiksi julkiset ja yksityiset rekisterit (esim. luottotietoyhtiöt, kuten Suomen Asiakastieto Oy ja Bisnode Finland Oy), joita CapitalBox käyttää tunnistaakseen sinut, varmentaakseen henkilöllisyytesi ja arvioidakseen riskejä.

3.1.2. Keräämme Henkilötietoja myös automaattisesti, kun käytät CapitalBoxin verkkosivustoa. Käsittelytapoja on selostettu tarkemmin evästekäytännössämme, joka löytyy osoitteesta https://www.capitalbox.fi/evasteiden-kaytto.

3.2. Kerättyjä Henkilötietoja tarvitaan jäljempänä kuvattuihin tarkoituksiin, jotka huomioivat CapitalBoxin tarjoamien palvelujen ja tuotteiden luonteen sekä tarpeen riittävässä määrin tunnistaa Asiakkaan valtuutetut edustajat ja varmistaa heidän luottokelpoisuutensa ja luotettavuutensa.

 

4. Käsiteltävät Henkilötiedot

4.1. CapitalBox käsittelee Asiakkaan valtuutetun edustajan Henkilötietoja voidakseen tehdä hänen kanssaan Sopimuksen ja panna sen täytäntöön. Tätä varten Asiakkaan valtuutettu edustaja on voitava kunnolla tunnistaa ja hänen luottokelpoisuutensa ja häneen liittyvät riskit arvioida, jotta voidaan määrittää, voidaanko hänen kanssa tehdä Sopimus ja millä ehdoin. Käsittelyn oikeusperusta on Sopimuksen solminen Asiakkaan kanssa ja sen täytäntöönpano sekä CapitalBoxin oikeutetut edut varmistaa Asiakkaan luotettavuus ja luottokelpoisuus sekä periä saatavansa. Käsittelyn oikeusperustaan sisältyvät myös CapitalBoxin lakisääteiset velvoitteet, jotka perustuvat sovellettaviin lakeihin, kuten luottolaitoksia/luotonantajia sääteleviin lakeihin, joiden mukaan CapitalBoxin on raportoitava valvontaviranomaisille, noudatettava rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaan liittyviä sääntöjä ja määräyksiä, jotka edellyttävät Asiakkaan luotettavaa tunnistamista, sekä Asiakkaan luotettavuuden ja luottokelpoisuuden varmistamista.

4.2. Edellä mainitun mukaisesti CapitalBox käsittelee seuraavia Henkilötietoja:

4.2.1. tunnistustiedot (esim. nimi, henkilötunnus, syntymäaika, syntymäpaikka, kansallisuus, allekirjoitus, osoite);

4.2.2. yhteystiedot (esim. osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite);

4.2.3. pankkitiedot (esim. pankin tunnus, pankin nimi, tilinhaltija, tilinumero);

4.2.4. työsuhdetiedot (esim. nykyinen ja aiempi työnantaja ja asema);

4.2.5. taloustiedot (esim. palkka, tulot, omaisuus, velat);

4.2.6. omaisuuden alkuperätiedot (esim. työnantajatiedot, tulojen ja varallisuuden lähteet);

4.2.7. luottokelpoisuus-/luotettavuustiedot (esim. maksukäyttäytymistiedot, CapitalBoxiin tai muihin henkilöihin kohdistuvat vahingonkorvaukset, tiedot, joiden avulla CapitalBox voi suorittaa asianmukaiset rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaan liittyvät toimenpiteet ja varmistaa kansainvälisten pakotteiden noudattamisen; näihin tietoihin kuuluu myös liiketoimintasuhteen tarkoitus ja se, onko Asiakas poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö);

4.2.8. tiedot, jotka on saatu lakisääteisen velvoitteen noudattamisen yhteydessä (esim. tiedot, jotka on saatu tutkintaelinten, notaarien, veroviranomaisten, tuomioistuimien ja haastemiesten kyselyjen myötä);

4.2.9. viestintätiedot (esim. sähköpostiviestit, puhelutallenteet);

4.2.10. CapitalBoxin verkkosivuston kirjautumistiedot;

4.2.11. palveluihin liittyvät tiedot (esim. sopimuksen täytäntöönpano tai sen laiminlyönti, aiemmat liiketapahtumat, lähetetyt hakemukset, pyynnöt ja valitukset).

4.3. CapitalBox käsittelee myös seuraaviin tarkoituksiin kerättyjä Henkilötietoja:

4.3.1. CapitalBoxin lakisääteiset velvoitteet (esim. rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaan liittyvät säännöt ja määräykset, jotka edellyttävät Asiakkaan valtuutetun edustajan luotettavaa tunnistamista sekä Asiakkaan luotettavuuden ja luottokelpoisuuden varmistamista);

4.3.2. CapitalBoxin oikeuksien turvaaminen (kanteiden nostaminen tai ajaminen tai niihin vastaaminen); tällöin Käsittelyn oikeusperusteena on CapitalBoxin oikeutetut edut;

4.3.3. CapitalBoxin palvelujen, kuten asiakastukipalvelun ja laadunvarmistuspalvelun, laadun arviointi; tällöin Käsittelyn oikeusperusteena on CapitalBoxin oikeutettu etu kehittää asiakastukipalvelunsa laatua.

 

5. Käsittely suostumuksen perusteella

5.1. CapitalBox käsittelee Henkilötietoja myös suostumuksen perusteella (esim. suoramarkkinointia, markkina- ja tilastotutkimuksia sekä asiakasryhmien, tuotteiden ja palvelujen markkinaosuuksien ja muiden tunnuslukujen analyysejä sekä raportointia ja riskinhallintaa varten voidakseen paremmin ymmärtää asiakkaiden odotuksia ja kehittää CapitalBoxin malleja, tuotteita, palveluja ja prosesseja).

5.2. Aina kun tietojen Käsittely perustuu suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi ottamalla yhteyden CapitalBoxiin käyttäen jäljempänä mainittuja yhteystietoja. Huomaa, että suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta suostumuksen nojalla aiemmin tapahtuneen henkilötietojen käsittelyn laillisuuteen.

5.3. Mitä tulee sähköpostitse vastaanotettuihin suoramarkkinointiviesteihin, voit myös peruuttaa suostumuksesi vastaanottaa sähköpostiviestejä jatkossa napsauttamalla kunkin viestin lopussa olevaa ”peruuta tilaus” -linkkiä.

5.4. Katso myös seuraavia kohtia.

 

6. Automattinen päätöksenteko ja profilointi

6.1. CapitalBox päättää profiloinnin ja/tai automaattisen päätöksenteon pohjalta, hyväksyykö tai hylkääkö se Asiakkaan lainahakemuksen kokonaan tai osittain.

6.2. Päätös tehdään Asiakkaan hakemuksesta ja ulkoisista lähteistä, kuten julkisista ja yksityisistä rekistereistä sekä muilta kolmansilta osapuolilta, saatujen tietojen sekä Asiakkaan aiemman CapitalBoxiin liittyvän maksukäyttäytymisen perusteella. Mitään erityisiä Henkilötietojen luokkia (esim. terveystietoja tai geneettisiä tietoja) ei käsitellä.

6.3. Profilointi ja/tai automaattinen päätöksenteko ovat tarpeen, jotta Sopimus voidaan tehdä ja CapitalBox täyttää lakisääteiset velvoitteensa, jotka liittyvät Asiakkaan luotettavaan tunnistukseen, Asiakkaan luottokelpoisuuden määrittämiseen sekä petosten ja rahanpesun estämiseen. Automaattinen päätöksenteko auttaa CapitalBoxia tarkistamaan Asiakkaan henkilöllisyyden ja sen, oletko luotettava ja luottokelpoinen sekä pystytkö täyttämään Sopimuksen velvoitteet. Automaattinen päätöksenteko auttaa CapitalBoxia tekemään oikeudenmukaisia ja vastuullisia lainapäätöksiä. CapitalBox ei myönnä lainaa ja voi irtisanoa Asiakkaalle myönnetyn lainan, jos sen tietoon tulee, että Asiakkaalla on maksuhäiriö tai että Asiakas on antanut CapitalBoxille vääriä tietoja. Automaattinen päätöksenteko auttaa myös vähentämään inhimillisten virheiden mahdollisuutta, syrjintää ja vallan väärinkäyttöä sekä nopeuttamaan päätöksentekoa ottaen huomioon, kuinka paljon CapitalBox saa lainahakemuksia.

6.4. Automaattinen päätöksenteko voi johtaa siihen, että Asiakkaan ei katsota olevan oikeutettu lainaan. CapitalBoxin luottopisteytysmenetelmiä testataan säännöllisesti, jotta voidaan varmistaa, että ne ovat oikeudenmukaisia, tehokkaita ja puolueettomia. Jos kuitenkin Asiakas haluaa valittaa päätöksestä, hän voi olla yhteydessä CapitalBoxiin käyttäen jäljempänä olevia yhteystietoja.

6.5. CapitalBoxin palvelujen käytön pohjalta CapitalBox saa Asiakkaan vakavaraisuudesta tietoja, joita se käyttää profilointiin tarkoituksena oma-aloitteisesti tarjota sen kanssa sopimussuhteessa jo olevalle Asiakkaalle enemmän lainaa tai muita palveluja (käyttäen suoramarkkinointia, jos Asiakas sen sallii). Tällöin käsittelyn oikeusperuste on CapitalBoxin oikeutettu etu markkinoida tuotteitaan. Käsittelyn seurauksena jotkin Asiakkaat eivät ehkä saa tällaisia tarjouksia. Profilointi ei kuitenkaan tuota Asiakkaalle mitään oikeusvaikutuksia tai muuten merkittävästi vaikuta häneen, koska profilointi ei vaikuta jo olemassa olevaan Sopimukseen ja Asiakkaalla on mahdollisuus omasta aloitteestaan hakea uutta lainaa.

 

7. Henkilötietojen käsittelijät

7.1. CapitalBox käyttää huolellisesti valittuja palveluntarjoajia (henkilötietojen käsittelijöitä) Asiakkaan valtuutetun edustajan Henkilötietojen Käsittelyyn. Näin toimiessaan CapitalBox pysyy täysin vastuussa Henkilötiedoistasi.

7.2. CapitalBox käyttää seuraavia tiedonkäsittelijöiden luokkia: lainopilliset ja muut neuvonantajat, muut Ferratum-konsernin yhtiöt, tietojen tallennuspalveluiden tarjoajat, telemarkkinointi, markkinoinnin ja kyselytutkimusten tarjoajat, sähköpostipalvelujen ja tekstiviestiyhdyskäytävien tarjoajat, tunnistus- ja sertifiointipalvelujen tarjoajat, perintäyritykset, pisteytys- ja luottotarkistuspalvelujen tarjoajat, puhelujen soittopalvelujen tarjoajat, verkon välityspalvelujen tarjoajat.

 

8. Kolmannet osapuolet

8.1. CapitalBox luovuttaa Henkilötietojasi kolmansien osapuolten käyttöön vain siinä tapauksessa, että tässä niin määrätään, sovellettava laki sitä edellyttää (esimerkiksi silloin, kun CapitalBoxin on luovutettava Henkilötietoja viranomaisille) tai annat sille suostumuksesi.

8.2. Luovutamme Henkilötietojasi seuraaville kolmansille osapuolille:

8.2.1. maksulaiminlyöntien tietokantoja ylläpitäville henkilöille; tällöin luovutuksen oikeusperuste on CapitalBoxin oikeutettu etu varmistaa sopimuksen toimeenpano ja kolmansien osapuolten oikeutettu etu pystyä arvioimaan Asiakkaan luottokelpoisuus;

8.2.2. perintäyrityksille ja haastemiehille; tällöin luovutuksen oikeusperuste on CapitalBoxin oikeutettu etu varmistaa sopimuksen toimeenpano;

8.2.3. CapitalBoxin tilintarkastajille; tällöin luovutuksen oikeusperuste on CapitalBoxin lakisääteiset velvoitteet;

8.2.4. CapitalBoxin toimintaa valvoville viranomaisille; tällöin luovutuksen oikeusperuste on CapitalBoxin lakisääteiset velvoitteet.

8.2.5. muut Ferratum-konsernin yhtiöt. Tietojen luovuttamisen oikeusperusteena ovat CapitalBoxin ja Ferratum Groupin oikeutetut intressit varmistaa sopimuksen toimeenpano ja Asiakkaan oikeutettu etu varmistaa CapitalBoxin palvelujen asianmukaisuus ja oikeasuhteisuus.

8.2.6. CapitalBoxin markkinointikumppanit. Tietojen luovuttamisen oikeusperusteena ovat CapitalBoxin ja tämän markkinointikumppanin oikeutetut edut varmistaa markkinointikampanjan laatu ja toimeenpano.

 

9. Henkilötietojen siirtäminen Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

9.1. CapitalBox siirtää Henkilötietoja Ferratum-konsernin yhtiöille ja muille vastaanottajille, jotka sijaitsevat Euroopan talousalueen ulkopuolella, kuten Yhdysvalloissa, Kanadassa, Intiassa tai Sveitsissä. Tähän sisältyy mahdollisuus käsitellä Henkilötietoja näistä maista käsin. CapitalBox toimii kuitenkin näin ainoastaan silloin, kun sillä on siihen laillinen peruste, kuten se, että vastaanottaja sijaitsee (i) maassa, joka tarjoaa Henkilötiedoille riittävän suojatason, tai (ii) toiminta perustuu sopimukseen, joka sisältää EU-vaatimukset Henkilötietojen siirrosta EU-alueen ulkopuolelle.

9.2. Saat lisätietoja Henkilötietojen siirrosta EU-alueen ulkopuolelle olemalla yhteydessä CapitalBoxiin käyttäen jäljempänä olevia yhteystietoja.

 

10. Tietojen säilytys

10.1. CapitalBox säilyttää Henkilötietojasi alan yleisten ohjeiden mukaisesti niin kauan kuin niitä tarvitaan niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty, tai niin kauan kuin niitä tarvitaan CapitalBoxin oikeuksien turvaamiseen tai niin kauan kuin sovellettava lainsäädäntö sitä edellyttää. Huomaa, että jos samoja Henkilötietoja käsitellään eri tarkoituksiin, Henkilötietojen säilytykseen sovelletaan pisintä kyseeseen tulevaa säilytysaikaa. Pisin säilytysaika tarkoittaa liiketapahtumiin liittyvien vaateiden vanhentumisaikaa, joka on enintään 10 vuotta viimeisen tapahtuman päivämäärästä tai tilin sulkemisesta sen mukaan, mikä on viimeisin.

 

11. Oikeutesi

11.1. Mitä tulee sovellettavaan Tietosuojasääntelyyn, sinulla on kaikki Rekisteröidyn oikeudet koskien Henkilötietojasi. Niihin sisältyy oikeus

11.1.1. pyytää pääsyä Henkilötietoihisi;

11.1.2. saada kopio Henkilötiedoistasi;

11.1.3. oikaista virheellisiä tai epätäydellisiä Henkilötietoja, jotka koskevat sinua;

11.1.4. poistaa Henkilötietosi;

11.1.5. rajoittaa Henkilötietojesi Käsittelyä;

11.1.6. saada Henkilötietosi siirrettyä;

11.1.7. vastustaa Henkilötietojesi Käsittelyä tärkeän oikeutetun etusi nojalla, kun Käsittelyn tarkoituksena on suoramarkkinointi;

11.1.8. jos uskot, että oikeuksiasi on loukattu, sinulla on oikeus tehdä valitus

- CapitalBoxin asiakastukipalveluun tai

- CapitalBoxin tietosuojavastaavalle tai

- tietosuojavaltuutetun toimistoon tai

- tuomioistuimeen.

11.2. Voit käyttää oikeuksiasi olemalla yhteydessä CapitalBoxiin käyttäen jäljempänä olevia yhteystietoja.

11.3. Huomaa, että voit käyttää joitakin oikeuksia kirjautumalla CapitalBox-tilillesi.

 

12. Näiden periaatteiden muuttaminen

12.1. Jos CapitalBoxin Henkilötietojen Käsittelykäytäntö muuttuu tai näitä periaatteita on muutettava sovellettavan lainsäädännön tai toimivaltaisten viranomaisten antamien ohjeiden vuoksi, CapitalBoxilla on oikeus milloin tahansa yksipuolisesti muuttaa näitä periaatteita. Tällöin CapitalBox ilmoittaa sinulle asiasta sähköpostitse viimeistään kuukautta ennen muutosten voimaantuloa.

 

13. Yhteydenotot

13.1. Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten CapitalBox Käsittelee Henkilötietojasi, tai haluat käyttää oikeuksiasi Rekisteröitynä, ole yhteydessä meihin käyttäen edellä annettuja yhteystietoja.

13.2. CapitalBox on nimittänyt tietosuojavastaavan, johon voit myös olla yhteydessä samoissa asioissa ja jonka sähköpostiosoite on dpo@capitalbox.fi