Julkaistu21.10.2021
Viimeksi muokattu
07.06.2022

Mikroyritykset ja mikroyritysten rahoitus Suomessa

Suomalaisista yrityksistä peräti yli 92 % on mikroyrityksiä. Mikroyritykset - mikroyrittäjät mukaan lukien - työllistävät yli 310 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää vuositasolla 70 miljardia euroa. Mikroyritysten kasvu- ja rahoitusmahdollisuudet vaikuttavat merkittävästi Suomen talouden ja yrittäjyyskentän elinvoimaisuuteen.

 

Miten mikroyritys määritellään ja mitkä ovat mikroyrityksien rajat?

Mikroyritys, ja tätä kautta mikroyrittäjyys, on Suomen suurimman yritysluokan eli pk-yrityksen alaluokka. Pk-yrityksiin kokonaisuutena luetaan mikroyritykset, pienet yritykset ja keskisuuret yritykset, mitkä perustuvat Euroopan Unionin ja Tilastokeskuksen määritelmiin. Näiden virallisen yrityksen kokoon eli henkilöstömäärään ja kirjanpidon kokoluokitukseen perustuvien rajojen mukaan, mikroyrityksessä:

  • On vähemmän kuin 10 työntekijää 
  • Vuosittainen liikevaihto ei ylitä 2 000 000 € tai taseen loppusumma on pienempi tai yhtä suurin kuin 2 000 000€ 

Lisäksi virallisen mikroyrityksen tulee täyttää niin kutsuttu riippumattomuusehto eli pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista 25 prosenttia tai enemmän ei saa olla pk-yritysluokkaan kuulumattomien tahojen hallinnassa. 

Yksinkertaisimman henkilöstömäärään perustuvan rajan mukaan mikroyritys on mikä tahansa alle 10 henkilöä työllistävä yritys, ja puhekielessä mikroyrityksellä onkin totuttu tarkoittamaan tätä yksinkertaista määritelmää.

Kirjanpidollisesti mikroyritys on muodollisesti myös pk-yritysluokkaan kuuluva pienyritys. Pienyrityksen vastaavat rajat ovat alle 50 työntekijää ja vuosittainen liikevaihto jää alle 12M€ tai taseen loppusumma ei ylitä 6M€. 

Mikro -ja pienyrityksen kirjanpitoa ohjaa asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksestä (PMA). Mikroyrityksen kirjanpito on jossain määrin joustavampaa kuin pienyrityksen ja mm. taloushallintoliiton sivuilta löytyy yksityiskohtaisempaa tietoja pien - ja mikroyrityksen kirjanpidollisista eroista. CapitalBox on Euroopan johtava pk-yrityksien ja tätä kautta mikroyritysten rahoituspalvelu ja olemme aikaisemmin julkaisseet mm. kirjanpidon järjestämiseen liittyviä vinkkejä pk-yrittäjille.

 

Mitä tarkoittaa mikroyrittäjä ja mikroyrittäjyys?

Mikroyrittäjä on yrittäjän tai yksityisyrittäjän kaltainen yleiskäsite, jonka merkitys vaihtelee asiayhteydestä riippuen. Muodollisesti mikroyrittäjällä voidaan tarkoittaa esimerkiksi mikroyrityksessä määräysvaltaa käyttävää henkilöä eli käytännössä mikroyrityksen perustajaa tai osakasta. Mikroyrittäjyys puolestaan viittaa yritystoiminnan aloittamiseen ja harjoittamiseen mikroyrityksien yllä mainitussa kokoluokassa. Mikroyrittäjyys käsitteenä kattaa mm.  

  • Yrityksen perustamiseen ja tukiin liittyvät asiat 
  • Mikroyrittäjyyden toimintaedellytyksiin ja yritysmuotoon liittyvät asiat 
  • Mikroyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyvät asiat 
  • Yrittäjyyteen liittyvät yleiset vinkit, koulutukset ja verkostoituminen 
  • Yrittämiseen liittyvät raportointi- ja kirjanpitovelvoitteet 

Capital Boxilla olemme kirjoittaneet näistä aiheista kattavasti aiemmin, sillä ymmärrämme yrittämistä, pk-yritysten rahoitusmaailmaa ja yritystaloutta kattavasti - tutustu tarkemmin: 

Aloittavan yrittäjän muistilista

Uuden yrityksen rahoitus

Osakeyhtiön rahoitus

Lainaa toiminimelle

Mikroyrittäjyys käsitteenä liittyy vahvasti myös kirjanpitolain uudistukseen, minkä seurauksena 1.1.2016 ja sen jälkeen alkaneisiin tilikausiin erityisesti pien- ja mikroyrityksiin liittyviä velvoitteita mm. rahoituslaskelman ja konsernitilinpäätöksen osalta kevennettiin. 

 

Miten mikroyrityksen rahoitus kannattaa järjestää?

Mikroyrityksen on useimmiten järkevää hakea jonkinlaista ulkopuolista rahoitusta ainakin toiminnan aloitusvaihetta varten, jotta yrityksen toiminta saadaan vakiinnutettua ja yritystoiminta saadaan käyntiin. Toiminnan vakiintuessa pk-yritykset kohtaavat usein haasteita käyttöpääoman riittävyyden kanssa, mitä paikkaamaan mm. joustavat ja vakuudettomat yrityslainat soveltuvat hyvin. Kuten todettua aikaisemmin, mikroyritykset ovat pk-yrityksistä lukumäärällisesti suurin luokka, minkä vuoksi yleiset pk-yritysten rahoitukseen liittyvät lainalaisuudet soveltuvat myös mikroyrityksiin. Mikroyrittäjän on suositeltavaa ainakin 

 

Lähes kymmenen vuoden kokemuksella Suomen pk- ja mikroyrittäjyys toiminnasta voimme luottavaisesti sanoa, että yksiselitteistä ja tyhjentävää vastausta kysymykseen mikroyrityksen rahoituksesta on lähes mahdotonta esittää. Suomessa toimii yli 250 000 mikroyritystä, joiden liiketoimintaedellytykset vaihtelevat yrityskohtaisesti. CapitalBox on sitotutunut pk- ja mikroyrityksien menestykseen ja tarjoamme apuamme mikroyrittäjyyden elinvoimaisuuden edistämiseksi Suomessa ja laajemmin Euroopassa. Myönnämme kokonaisharkkinnan perusteella lainaa mikroyrityksille aina 350 000 € saakka. 

 

Varaa ilmainen rahoitusneuvonta-aika 

 

Hae joustavaa yrityslainaa 

 

 

Seuraavassa esittelemme tarkemmin suosituimpia yritysrahoituksen muotoja mikroyrityksille. Kaikissa näissä keinoissa on omat heikkoutensa ja vahvuutensa, joten yrittäjä joutuu perehtymään sekä omaan taloustilanteeseensa että yritystoimintansa tulevaisuudennäkymiin löytääkseen tarpeitaan parhaiten vastaavan keinon.

 

Perinteinen yrityslaina pankista tai rahoituslaitoksesta 

Perinteisin keino, jolla mikroyritysten toimintaa Suomessa on rahoitettu, on ollut tavallinen pankkilaina. Nykyisin pankkilainojen lisäksi yrittäjät hakevat lainoja myös verkossa toimivilta rahoituslaitoksilta, joiden markkina-asema on vahvistunut ja suosio kasvanut pankkien lisääntyneen sääntelyn seurauksena.

Yrityslainojen vahvuus on niiden selkeys ja konkreettisuus: Yrittäjä saa käyttöönsä niin paljon rahaa kuin pankki tai rahoituslaitos on valmis sitä yrittäjälle antamaan. Koska rahanlainaajat haluavat asiakkaita, joille rahan lainaaminen on turvallista ja hyvä sijoitus, yritystoiminnan rahoittaminen lainalla vaatii yrittäjältä nuhteetonta taustaa talousasioiden suhteen ja toimivan sekä uskottavan liikeidean. Esimerkiksi merkintä luottotiedoissa tai epäselvyys yrittäjän menojen ja tulojen suhteen voi estää lainan saamisen kokonaan. Niinpä yrityslaina sopii esimerkiksi kokeneelle yrittäjälle, jonka on helppo osoittaa lainanantajalle liiketoimintansa kannattavuus. 

Pankkien ja rahoituslaitosten toiminnassa ja myöntämissä lainoissa on eroavaisuuksia.

Lue lisää – yrityslaina pankista vai rahoituslaitokselta

 

Luottolimiitti

Mikroyrityksen voi rahoittaa pankkien kautta myös luottolimiittiä käyttäen. Tällöin pankit tarjoavat yrittäjälle mahdollisuuden nostaa pankista luottoa kuukausittain tiettyyn rajaan asti. Nostetut luotot taas yrittäjä voi ensin sijoittaa yritykseensä, ja kun yritys on alkanut tuottamaan voittoa, luotot voi maksaa takaisin limiittisopimuksen ehtojen mukaisesti. 

Luottolimiitin vahvuus on sen joustavuus. Sopimukset eivät koskaan pakota yrittäjää nostamaan luottoa, jos hän ei sitä tarvitse. Niinpä rahaa voi lainata aina tarpeen mukaan esimerkiksi uusien investointien ollessa ajankohtaisia. Limiitti sopii erityisesti mikroyrityksille, joiden toimintaan kausivaihtelulla on suuri merkitys. Jos yrittäjä tietää, että ei tule esimerkiksi tulevan talven aikana juurikaan työskentelemään, tämä voi jättää luoton nostamatta ja palata asiaan talven jälkeen, kun liiketoiminta kiihtyy taas.

 

Factoringrahoitus 

Toinen joustava ja vaihteleviin tilanteisiin sopiva rahoitusmuoto on factoringrahoitus. Kun mikroyrittäjä rahoittaa toimintansa factoringrahoituksella, se veloittaa tuotteistaan tai palveluistaan asiakkailtaan täysin normaalisti. Tämän jälkeen yrittäjä myy laskunsa rahoitusyhtiölle, joka maksaa laskuja vastaavan summan heti mikroyrittäjän tilille. Näin mikroyrittäjä ei joudu odottamaan laskujen eräpäivää ja rahojen saamista, vaan voi heti siirtyä eteenpäin ja investoida uuteen toimeksiantoon. Factoringrahoitus sopii hyvin mikroyrityksille, joiden toiminta keskittyy kerrallaan vain yhteen työtehtävään. Se mahdollistaa joustavan siirtymän tehtävästä toiseen ilman maksujen eräpäivien odottelua, ja ehkäisee odottelusta johtuvaa työtarjousten hylkäämistä.

Luottolimiitin tavoin factoringrahoitus sopii huonommin sellaisille yrityksille, joiden on helppo ennakoida toimintaansa ja joiden toiminta on tasaista eikä heittele esimerkiksi vuodenaikojen mukaan.

 

Joukkorahoitus

Joukkorahoitus on uudempi rahoitusmuoto, joka on yleistynyt viime vuosien aikana myös Suomessa. Joukkorahoituksen toimintamekanismi on yksinkertainen: Yrittäjä esittelee liikeideansa ja visionsa yritystoiminnasta esimerkiksi verkostointitapahtumassa tai joukkorahoitussivustolla verkossa. Ideasta innostuneet tahot voivat rahoittaa yrityksen toimintaa haluamansa mukaan, ja mahdollisesti saavat tämän seurauksena joko osuuden yrityksen omistuksesta tai lupauksen siitä, että pääsevät tulevaisuudessa käsiksi ilmaiseksi yrityksen palveluun tai tuotteeseen.

Mikroyrityksille joukkorahoitus sopii hyvin sen dynaamisen luonteen ja spontaaniuden ansiosta. Erityisesti kulttuuri- ja start up -yritykset suosivat joukkorahoitusta, sillä se mahdollistaa rahoituksen keräämisen hyödyntäen sosiaalista mediaa ja epätavallisempia keinoja. Sen sijaan perinteisten ja toiminnaltaan tavanomaisten mikroyritysten kannattaa harkita muita rahoituskeinoja.

 

CapitalBox – Rahoitusta mikroyrityksille yrityslainan muodossa

Vuodesta 2015 asti yrityslaina ja -rahoitusmarkkinoilla toiminut CapitalBox on pienten- ja keskisuurten yritysten rahoittamiseen erikoistunut rahoituslaitos. CapitalBoxin asiakasyrityksistä löytyy myös mikroyrityksiä, ja rahoituksen hakeminen sekä saaminen on mahdollista myös pienimmille yrityksille. CapitalBoxin arvot ovat läpinäkyvyys, helppous ja joustavuus. Rahoituksen hakeminen onnistuu helposti ja nopeasti, ja sen arvioimiseen käytetään sekä vankkaa ymmärrystä taloudesta ja yrittämisestä että kehittynyttä teknologiaa ja laskentaosaamista.

Koska yritystoiminnan aloittaminen vaatii pääomaa, jota harvoilla aloittelevilla yrittäjillä on, monet yritykset rahoittavat perustamisensa tai investointinsa yrityslainalla.

 

TUTUSTU CAPITALBOXIN YRITYSLAINAAN 

 

Saadakseen CapitalBoxilta rahoitusta, yrityksen on täytettävä tietyt ehdot. Näin CapitalBox voi olla varma siitä, että rahoitettavan yrityksen toiminta on taloudellisesti kestävällä pohjalla, ja CapitalBox voi solmia sen kanssa luottavaisen ja molemminpuolisesti kannattavan lainasopimuksen.

Jos haluat saada mikroyrityksellesi lainaa, kannattaa tutustua CapitalBoxin toimintaan ja mahdollisuuksiisi saada rahoitusta. Hakuprosessi sujuu nopeasti ja helposti, ja jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, rahoitus on saatavilla nopealla aikataululla.

 

HAE RAHOITUSTA 


 

Usein kysyttyä mikroyrityksistä

Mitkä ovat mikroyrityksen rajat?

Suomessa mikroyrityksen viralliset rajat määrittelee Tilastokeskus Euroopan Unionin ohjaukseen perustuen. Mikroyrityksen rajoista kaksi liittyy yrityksen liikevaihdon ja taseen suuruusluokkaan, yksi henkilöstömäärään ja kolmas yhtiön riippumattomuuteen. 

 

Kuinka monta henkilöä mikroyritys työllistää?

Mikroyritys työllistää virallisen rajoituksen mukaan vähemmän kuin 10 henkilöä. Yli kymmenen henkilöä mutta kuitenkin enintään 50 henkilöä työllistävä yritys luokitellaan pienyritykseksi. Mikroyritys on samalla määritelmällisesti myös pienyritys. 

 

Kuinka mikroyritystä Suomessa on?

Tilastokeskuksen vuoden 2019 yritysrekisterin mukaan Suomessa oli yli 292 000 yritystä, joista yli 90% luokiteltiin mikroyrityksiksi. Suomessa on näin ollen yli 250 000 mikroyritystä yritystoiminnan aktiivisuudesta ja Suomen yritysten kokonaismäärästä riippuen.