Julkaistu28.09.2021
Viimeksi muokattu
28.01.2022

Kannattavuuslaskelma on terveen yritystoiminnan perusta

Yritystoiminnan onnistumiselle on useita edellytyksiä. Liikeidean on oltava toimiva, ja olosuhteiden on oltava suotuisat, jotta yritys voi rekrytoida henkilökuntaa ja investoida toimintaansa, minkä lisäksi yrittäjän tai yrittäjien on hallittava yrittämiseen tarvittavat taidot. Osaavinkaan toimija ja innovatiivisin yrittäjä ei kuitenkaan pärjää, jos yrityksen taloudenpito on puutteellista. Kukaan tuskin rupeaa yrittäjäksi päästäkseen laskemaan kuluja ja menoja. Karu totuus kuitenkin on, että intohimoisin ja taitavinkin yrittäjä kohtaa katkeran lopun, jos yrityksen toiminta on syystä tai toisesta kannattamatonta.   

Huolellinen taloudenpito vaatii aktiivisuutta yritystoiminnan jokaisella osa-alueella. Olivatpa kyseessä materiaaliset investoinnit, olemassa olevan toiminnan tehostaminen tai uuden työvoiman rekrytoiminen, kaikki yrityksen toiminnan ja kasvun kannalta välttämättömät asiat vaativat rahallisia investointeja. Jotta yrityksen menot ja kulut pysyisivät tasapainossa ja yritystoiminta olisi taloudellisesti kannattavaa ja järkevää jo toiminnan alusta lähtien, kannattavuuslaskelma on käytännössä välttämätön. 

Lue lisää yrityksen kannattavuudesta ja tunnusluvuista

 

Kannattavuuslaskelma on osa hyvää liiketoimintasuunnitelmaa

Mutta mistä käytännössä on kyse, kun puhutaan yrityksen kannattavuuslaskelmasta? Yrityksen laajempaa suunnitelmaa, josta käy ilmi toiminnan lähtökohdat, kulut ja niiden kattaminen sekä muu yritystoiminnan kannalta oleellinen tieto, kutsutaan liiketoimintasuunnitelmaksi. Koska liiketoimintasuunnitelmasta tulee käydä ilmi tiedot yrityksen kaikesta ydintoiminnasta, käytännön yritystoiminta on helpompaa, jos suunnitelmaa käsittelee erillisissä osissa.  

Kannattavuuslaskelma on liiketoimintasuunnitelmaa suppeampi dokumentti, jonka tarkoituksena on osoittaa, kuinka paljon yrityksen on konkreettisesti myytävä tuotetta tai palvelua, jotta myyntivoitot kattavat kulut ja yrityksen toiminta on kannattavaa. Kannattavuuslaskelman voi siis ajatella olevan se osa laajempaa liiketoimintasuunnitelmaa, josta käy ilmi kuinka paljon yrityksen myynnin on oltava, jotta liiketoimintasuunnitelma on kannattava ja yritys tuottaa omistajilleen voittoa. 

 

Kannattavuuslaskelmaa tulee päivittää ajoittain 

Kannattavuuslaskelma ei kuitenkaan ole staattinen ja kiveen hakattu dokumentti. Yritystoiminnan kehittyessä laskelmaan ja sen työstämiseen kannattaa palata aina, kun yrityksen taloudellinen tilanne on suurten muutosten edessä. Esimerkiksi uudet investoinnit, työntekijöiden rekrytoiminen tai toiminnan supistaminen tulee tehdä tarkkoihin laskelmiin perustuen. Tällaisten muutosten ollessa ajankohtaisia, kannattavuuslaskelman päivittäminen uuden tilanteen mukaiseksi auttaa taloudenpidossa ja yritystoiminnan saamisessa kannattavaksi ja tuottavaksi myös tulevaisuudessa. 

Yrityksen kannattavuuden ja tuottavuuden laskeminen on siis erittäin tärkeää yrittäjälle itselleen, että tämä tietää millaisessa tilanteessa yritys on, ja mitkä ovat liiketoiminnan realiteetit nyt ja tulevaisuudessa. Kannattavuuslaskelma on kuitenkin myös keino ja väline todistaa yrityksen ulkopuolisille tahoille, että yrityksen liiketoiminta on kannattavaa, ja että sen tukeminen joko yksityisin tai julkisin varoin on hyvä idea. Uskottava, yksityiskohtainen ja pitkän aikavälin huomioiva laskelma houkuttelee sijoittajia liikeidean äärelle, ja mahdollistaa yrittäjille annettavien tukien, kuten starttirahan hakemisen. 

Lue lisää starttirahasta ja sen hakemisesta

Lue lisää aloittavan yrityksen rahoituksesta

 

Yrityksen kannattavuuslaskelmaan kuuluu oleellisesti yrityksen maksuvalmius. Hyvä ja yritystoiminnan erilaisissa tilanteissa mahdollistava maksuvalmius on seuraus onnistuneesta ja paikkansa pitäneestä kannattavuuslaskelmasta. Maksuvalmiudella tarkoitetaan yrityksen kykyä selviytyä kuluista ja maksuista, joita yritys kohtaa arkipäiväisessä toiminnassaan. 

Tutustu maksuvalmiuden laskemiseen ja tunnuslukuihin

 

Miten kannattavuuslaskelma käytännössä tehdään? 

Entä miten yritystoiminnan kannattavuus sitten käytännössä lasketaan? Kuten postauksessa jo aiemmin tuli ilmi, kannattavuuslaskelma on tehtävä sekä yritystoimintaa aloitettaessa, että yritystoiminnan skaalan muuttuessa investointien tai toiminnan supistamisen seurauksena. Koska erilaisia liikeideoita ja niitä toimeenpanevia yrityksiä on lukematon määrä, laskelma on aina mukautettava yrityksen tarpeisiin ja erityispiirteisiin. Prosessin pääperiaatteet ovat kuitenkin aina samat: 

 

Tulostavoitteen asettaminen 

Ensimmäinen vaihe kannattavuuslaskelman tekemisessä on tulostavoitteen asettaminen. Yrityksen tehtävä on tuottaa omistajalleen voittoa. Tähän päästäkseen sen liiketoiminnan tuoton on katettava kulut, jotka toiminnan ylläpitämisestä koituvat. Lisäksi silloin, jos yritystoiminta on yrittäjän pää- tai ainoa elinkeino, liiketoiminnan tuottojen on myös riitettävä yrittäjän elinkustannuksiin ja muihin kuluihin. Tulostavoite voi siis olla esimerkiksi yritystoiminnan kulujen kattaminen ja 2000 euron liikevoitto yrittäjän elinkustannuksia varten. Näin ollen tavoiteltavan tuloksen suuruus riippuu monista seikoista, kuten myytävän tuotteen tai palvelun tuottamisen kustannuksista, sekä yritystoiminnan riskitasosta.

 

Kulujen ja tulojen laskeminen 

Kun tavoite on asetettu, on aika laskea yritystoiminnan kulut ja tulot. Yrittäjälle koituu maksettavaksi useita kuluja eri tarkoituksia varten. Näitä ovat niin konkreettiset hankinnat, kuten toimitilojen vuokrat, materiaalikustannukset, työvälineiden hankinnat sekä huoltamiset, kuin palkat ja erinäiset muut maksut, joita yrittäjän tulee maksaa. Erityisesti aineettomat kulut, kuten vakuutukset ja työttömyyskassamaksut voivat yllättää suuruudellaan, joten ne kannattaa laskea huolellisesti. 

Kulut kattaakseen, ja tulostavoitteen saavuttaakseen yritystoiminnassa on tietenkin seurattava myös tuloja. Tuloja yritys saa myymällä valmistamaansa tuotetta tai tarjoamaansa palvelua. Laskelmaa varten on selvitettävä, kuinka paljon tuloista koituu yrittäjälle maksettavaksi veroja. 

 

Johtopäätökset toiminnan kannattavuudesta 

Kun kulut ja tulot on saatu laskettua, on tehtävä ratkaisevat johtopäätökset yritystoiminnan kannattavuudesta. Jos yritystoiminta tuottaa tarpeeksi tuloja kattaakseen kulut ja taatakseen yrittäjälle varallisuutta elinkustannuksia varten, kyseinen yritys on kannattava. Laskelmien ja arvioiden on oltava realistisia. Ei ole esimerkiksi mielekästä väittää liiketoiminnan tuottavan enemmän kuin on todellisuudessa mahdollista vain, jotta kannattavuuslaskelma olisi positiivinen. Laskelma on aina ensisijaisesti yrityksen ja yrittäjän oman käytön suunnitteluun ohjeistava ja auttava asiakirja. Hyvin laadittu laskelma huomioi kulut ja menot mahdollisimman tarkasti. On kuitenkin parempi arvioida menot liian suuriksi kuin liian pieniksi.  

Quick ratio on yksi keino yrityksen kannattavuuden tarkkailuun - lue lisää

 

Esimerkkitapaus yrityksen kannattavuuslaskelmasta 

Yksinkertaisena esimerkkinä kannattavuuslaskelmasta voi käyttää esimerkiksi aloittelevan yrittäjän pyörillä kulkevaa kesäkahvilaa. Yritystoiminnan tulostavoitteeksi yrittäjä asettaa 9000 euroa. Tämä on tarkoitus saavuttaa kolmen kuukauden määräaikaisen kahvilatoiminnan seurauksena. Se kattaa kiinteät kulut, kuten yrittäjän palkan kuluineen, hygieniapassin ja muut viranomaisten vaatimat luvat, myytävät tuotteet eli kahvin ja pullat, sekä polkupyörän ja kärryn, joilla yrittäjän kesäkahvila kulkee. Yrittäjä työskentelee kolmen kuukauden ajan viitenä päivänä viikossa ja keskimäärin kahdeksan tuntia päivässä. Työpäiviä kiertyy siis 66 ja työtunteja 528.  

Yritystoiminnan tulostavoitteen ollessa 9000 euroa, kannattavuus lasketaan seuraavasti:

9000 euron tavoite jaetaan työpäivien määrällä: 9000 / (90-24) = 136 € / päivä. 

Koska yrittäjä aikoo tehdä kahdeksan tunnin pituisia työpäivä, yhden tunnin tulostavoite lasketaan seuraavasti: 136 / 8 = 17 € / tunti.

Yrittäjän arvion mukaan yksi asiakas ostaa kahvia ja pullaa viiden euron edestä. Näin ollen neljä asiakasta tunnissa riittää saavuttamaan yrittäjän tulostavoitteen. Koska suomalaiset ovat innokkaita kahvinjuojia, yrittäjä voi uskoa saavuttavansa tavoitteensa, ja kannattavuuslaskelman tulos on positiivinen.

Lisää tietoa liiketoimintasuunnitelmasta ja kannattavuuden laskemisesta

Suomen yrittäjien liiketoimintasuunnitelmaopas

Yrityssuomen maksuton pohja liiketoimintasuunnitelmaan ja kannattavuuslaskelmaan

 

Tutustu Capitalboxin yritysrahoitukseen

 

Lue lisää Capitalboxin yrityslainasta
 

 

 

Kannattavuuslaskelman ABC – usein kysytyt kysymykset

Mikä on kannattavuuden merkitys liiketoimintasuunnitelmalle?

Kannattavuus ja tuottavuus ovat liiketoimintasuunnitelman elinehtoja. Toimiakseen ja kasvaakseen yritys tarvitsee rahoitusta ja tuottoa, joiden saamiseksi sen toiminnan on oltava kannattavaa ja tuottavaa. 

 

Mikä on kannattavuuslaskelma?

Kannattavuuslaskelma on laskelma, joka kertoo, kuinka paljon yrityksen on myytävä ollakseen voitollinen. Siitä käy ilmi yrityksen eri kulut ja niiden suuruudet, sekä tulot ja niiden suuruus. Se on osa yrityksen laajempaa liiketoimintasuunnitelmaa, joka esittelee yrityksen eri osa-alueiden lähtökohdat, kustannukset ja muut toiminnan kannalta oleelliset seikat.

 

Miten kannattavuuslaskelma tehdään?

Kannattavuuslaskelma tehdään asettamalla tulostavoite, joka kertoo, paljonko yrityksen on tuotettava voittoa. Tämän jälkeen lasketaan yrityksen kulut ja tulot. Näiden laskujen perusteella tehdään johtopäätös siitä, onko yrityksen liikeidealla mahdollista pyörittää tuottavaa yritystoimintaa ja ovatko liikesuunnitelman taloudelliset edellytykset realistiset.