Julkaistu28.01.2022
Viimeksi muokattu
20.10.2023

Yrityksen investoinnit – suunnittelu, laskenta ja rahoitus

Yrityksen investoinnit ovat tapa kasvattaa liiketoiminnan voitollisuutta. Lue alta siitä, minkälaisia asioita yrittäjän tulisi huomioida yrityksen investointeja toteuttaessa. 


Yrityksen investointi – tätä se tarkoittaa 

Yrityksen investointi tarkoittaa pelkistettynä yrityksen liiketoimintaan tarkoitettujen tuotantohyödykkeiden hankkimista. Yrityksen hankkimat tuotantohyödykkeet voidaan kahteen eri osa-alueeseen, aineellisiin sekä aineettomiin hyödykkeisiin. 

Aineelliset hyödykkeet ovat kiinteää omaisuutta, kuten laitehankintoja tai toimitiloja. Aineettomat hyödykkeet taas ovat sellaisia, jotka eivät muodosta aineellista omaisuutta. Esimerkkejä aineettomista hyödykkeistä ovat muun muassa erilaiset arvopaperit, patentit sekä kehityshankkeet. 

Oli investointi aineeton tai aineellinen, yrityksen investointi perustuu ajatukseen siitä, että toteutetuista investoinneista tullaan lähtökohtaisesti vastaanottamaan yrityksen liiketoimintaan lopulta enemmän tuloja kuin menoja. 

Investoinneista saatavien tulojen vastaanottamisen nopeus voi kuitenkin vaihdella merkittävästi investoinnista riippuen. Yhdestä investoinnista saatu hyöty voi näkyä ajoittain hyvinkin nopeasti, kun taas toisen investoinnin hyöty saattaa tulla esiin kokonaisuudessaan vasta hieman myöhemmin. 

Investointisuunnitelma – huomioi suunnittelun 6 vaihetta 

Jokaisella yrittäjällä on hyvä olla hankintoja toteuttaessa valmis investointisuunnitelma. Investointisuunnitelma on suunnitelma siitä, miten harkinnassa oleva hankinta toteutetaan, sekä mitä menoja ja kuluja sen oletetaan liiketoiminnalle tuovan. 

Investointisuunnitelma voidaan Suomen valtion digi- ja väestotietoviraston mukaan jaotella kuuteen yleiseen vaiheeseen. Digi- ja väestötietoviraston määrittelemät investointisuunnitelman kuusi vaihetta ovat: 

 1. Tunnistamisvaihe: 
  Yrittäjä pyrkii yrityksen tavoitteiden kautta määrittelemään, minkälaisia investointeja halutun päämäärän saavuttamiseen tarvitaan. 

 

 1. Etsintävaihe: 
  Yrittäjä pyrkii löytämään aiemmin määriteltyä strategiaa vastaavia investoinnin kohteita. 

 

 1. Tiedonhankintavaihe: 
  Yrittäjä selvittää lisätietoja investointikohteista. Tärkeitä lisätietoja ovat muun muassa investoinnin mahdolliset kulut, tuotot sekä riskit. 

 

 1. Valintavaihe: 
  Yrittäjä vertailee mahdollisia vaihtoehtoja keskenään ja valitsee niistä liiketoiminnalleen sopivimman. 

 

 1. Rahoitusvaihe: 
  Yrittäjä selvittää investoinnin lopullisen rahoitustarpeen ja sen, mistä mahdollinen ulkopuolinen rahoitus tullaan hakemaan.  

 

 1. Toteutus- ja valvontavaihe: 
  Yrittäjä toteuttaa suunnittelemansa investoinnin ja peilaa sen aiheuttamia kuluja sekä tuloja suunniteltuihin lukuihin. 

 

Nämä investointisuunnitelman kuusi vaihetta toteutuvat pääasiallisesti aina yrityksen toteuttaessa jotakin investointeja. Yrittäjä voi hyödyntää investointisuunnitelman vaiheita eräänlaisena tarkastuslistana siitä, onko kaikki tarvittava suunnittelu toteutettu varmasti investointia hankittaessa. 

 

Investointilaskelma – näin selvität investoinnin kannattavuuden 

Investoinnin pyrkimyksenä on lähes aina joko kasvattaa, tai tehostaa yrityksen liiketoimintaa. Investointilaskelma on laskelma, jonka tarkoituksena on selvittää yrittäjälle liiketoiminnan suunnitellun investoinnin kannattavuus. 

Investointilaskelma on erityisen tärkeä toteuttaa sellaisissa tapauksissa, joissa yrittäjällä on useampi kuin yksi investointivaihtoehto, joista henkilön pitää valita omalle liiketoiminnalleen sopivin. 

Mitä merkittävämpi rahallinen investointi kyseessä on, sitä enemmän yrittäjän kannattaa myös käyttää aikaa sen toteuttamisen suunnitteluun. Investointilaskelmien tekemiseen on olemassa useita erilaisia laskentamenetelmiä. 

Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan sitä, minkälaisia avainmuuttujia yrittäjän kannattaa laskelmia tehdessä huomioida. Lisäksi tarkastellaan sitä, minkälaisia laskentamenetelmiä yritys voi hyödyntää investoinnin kannattavuutta etukäteen arvioidessa.  

Investointilaskenta – huomioi nämä muuttujat 

Investointilaskenta perustuu siihen, että investoinnin kannattavuutta pyritään arvioimaan konkreettisin mittarein. Vaikka investointi sisältää aina monia vaikeasti arvioitavia muuttujia, on investointiin kiinnitettävissä usein myös tiettyjä arvoja. 

Alla on esiteltynä muutamia arvoja, joita yrittäjä voi investoinnin kannattavuutta arvioidessaan ottaa huomioon: 

 • Vuosittaiset tuotot 

 • Vuosittaiset kulut 

 • Laskentakorkokanta 

 • Investoinnin vaikutusaika 

 • Investointikohteen jäännösarvo 

Investointilaskenta perustuu siihen, että näiden ennalta määriteltyjen arvojen kautta yrittäjä pyrkii arvioimaan tulevan investoinnin kannattavuutta. Seuraavassa alaluvussa esitellään, miten näitä arvoja voidaan käytännössä hyödyntää investoinnin kannattavuutta arvioidessa. 

Investointilaskenta – menetelmät laskennan avuksi 

Investointilaskenta toteutetaan pääasiallisesti edellisessä kappaleessa esitettyjen investoinnin lähtöarvojen mukaan. Investointilaskenta voidaan toteuttaa useammalla erilaisella laskentatavalla. Kaikista yleisimpiä laskentatapoja ovat: 

 • Nykyarvomenetelmä 

 • Annuiteettimenetelmä 

 • Sisäisen korkokannan menetelmä 

 • Pääoman tuottoastemenetelmä 

 • Takaisinmaksuajan menetelmä 

Jokaisella laskentatavalla on omat hyvät puolensa, sekä tilanteet, joihin juuri kyseinen laskentatapa sopeutuu. Yrittäjän kannattaa valita omalle investoinnille parhaiten sopivin laskentamenetelmä. Lisäksi huomioitavaa on, että laskentatapoja on mahdollista myös yhdistää ja käyttää useampia eri menetelmiä investoinnin kannattavuutta arvioitaessa. 

 

Investointien rahoitus 

Yrityksen investoinnit syntyvät harvoin tyhjästä. Investointien rahoitus vaatii käytännössä aina jonkinlaista pääomaa. 

Investointien rahoitus on kuitenkin mahdollista toteuttaa useilla eri tavoilla. Yrittäjän kannattaa heti alkuun harkita, riittääkö investoinnin toteuttamiseen oma pääoma vai tarvitaanko investoinnin hankintaan myös vierasta pääomaa. 

Yrityksen investointi saattaa olla järkevintä toteuttaa omalla pääomalla, mikäli yrityksellä on sitä ennestään paljon käytettävissä ja yrittäjä kokee sen parhaaksi vaihtoehdoksi. Joissain tapauksissa yritys saattaa myös tehdä strategisen valinnan olla hakematta mitään lainaa, jolloin oman pääoman käyttö on myös järkevintä. 

Investointien rahoitus vieraalla pääomalla voi olla paras vaihtoehto silloin, kun yrityksen oma pääoma ei riitä. Lisäksi investointien rahoitus vieraalla pääomalla voi olla fiksua jos ulkopuolisen rahoituksen hakeminen on edullisempaa kyseisessä tilanteessa. Mikäli yrityksellä on omaisuutta, kuten kiinteistöjä tai maaomaisuutta, voidaan sitä käyttää rahoituksen vakuutena. CapitalBoxilta voit hakea vakuudellista yrityslainaa. Investointien rahoittaminen vieraalla pääomalla ei kuitenkaan tarkoita, että yrityksen tulisi sitouttaa omaa pääomaa lainaa varten, sillä yrityslaina myönnetään usein ilman pääomaa.

Vierasta pääomaa on mahdollista hakea useilta eri tahoilta. Rahoitusta haetaan usein yksityisiltä toimijoilta, kuten sijoittajilta, pankeilta tai rahalaitokset. 

Edellä mainittujen vaihtoehtojen lisäksi yrittäjän on mahdollista hakea investointirahoitus myös julkisilta toimijoilta, kuten esimerkiksi oman alueensa ELY-keskuksen kautta. ELY-keskuksien myöntämä investointirahoitus toteutuu useimmiten joko suorana avustuksena, lainan korkotukena tai vaihtoehtoisesti lainatakauksena. 

Yleisiä rahoituksen muotoja ovat esimerkiksi erilaiset yrityslainat, osamaksurahoitukset sekä leasingsopimukset. 

Lue lisää yleisimmistä investointirahoitusmuodoista 

 

Käyttöpääoma ja investoinnit  

Käyttöpääoma on se rahamäärä, joka sitoutuu tietyllä hetkellä yrityksen liiketoimintaan. Käyttöpääoman tarvetta esiintyy yrityksillä paljon, sillä yritys joutuu liiketoiminnassaan yleensä ensin sekä hankkimaan, että myymään tuotteensa ennen kuin yritys vastaanottaa maksusuoritteen asiakkaalta. 

Sopiva käyttöpääoman määrä riippuu paljon esimerkiksi yrityksen toiminnasta, koosta sekä toimialasta. Yleisesti ottaen voisi kuitenkin sanoa, että mitä vähemmän käyttöpääomaa yrityksen liiketoimintaan on sidottu, sen tehokkaammin yritys taloudellisesti toimii. 

Tutustu tarkemmin - kaikki käyttöpääomasta ja sen rahoittamisesta 

Käyttöpääomat ja investoinnit vaikuttavat myös toisiinsa. Mikäli liiketoimintaan on sidottu erityisen pieni käyttöpääoma, investoinnit on mahdollista toteuttaa helpommin. Mikäli taas yrityksellä on erityisen suuri käyttöpääoma, voi investointien toteuttaminen olla hitaampaa ja vaatia lisärahoitusta. Tällaisissa tilanteissa yritys voi hakea mm. käyttöpääomalainaa tai perinteistä yrityslainaa investointien rahoittamiseksi. 

 

Investointi kirjanpidossa 

Kun rahoituksen tarve ja muoto ovat selvitetty tarkemmin, on liiketoimintaa harjoittavien henkilöiden tärkeä huomioida investointi kirjanpidossa oikealla tavalla. Oikea tapa, tarkoittaa lain mukaan sitä, että toteutettava hankinta tulee jaotella yrityksen kirjanpitoon koko investoinnin ennakoidun käyttöiän pituudelle. 

Toteuttaessa yrityksen kirjanpitoa, kirjanpitovelvollisen tulee lisäksi laatia ja kirjata ylös hankinnan investoinnin poistosuunnitelma. Investoinnin poistosuunnitelma on suunnitelma toteutettavan investoinnin tilikausittain tapahtuvista poistoista. 

Vuonna 2020 toteutetun lakimuutoksen johdosta yritys voi toteuttaa uusista investoinneistaan tuplapoistot. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yritys voi liiketoimintaansa harjoittaessaan toteuttaa uusista hankinnoistaan 50 prosentin poiston, aikaisemmin voimassa olleen 25 prosentin sijaan. 

Tutustu myös: 

Yrityskaupan rahoitus 

Yrittäjän kirjanpito 

Kassavirtalaskelman laatiminen 

 

Usein kysyttyä

Mitä tarkoittaa investointi?

Investointi tarkoittaa yrityksen liiketoimintaan tarkoitettujen tuotantohyödykkeiden hankkimista. Yrityksen investointi toteutetaan yleisimmin, jotta yrityksen olisi mahdollista kasvattaa tai tehostaa liiketoimintaansa. 

Investointeja voi olla useita erilaisia. Tyypillisesti investointi voidaan jakaa joko aineellisen, tai aineettoman tuotantohyödykkeen hankkimiseen. Aineellisia tuotantohyödykkeitä ovat muun muassa toimistotarvikkeet sekä työkoneet. Aineettomat taas esimerkiksi tutkimushankkeet ja patentit. 

Milloin investointi on kannattavaa?

Yrityksen investointi on yleisesti ottaen kannattavaa silloin, kun investoinnista vastaanotetut hyödyt ovat siihen kuluneita menoja laajempia. Investoinnin kannattavuuden arviointiin on avuksi erilaiset investointilaskennan menetelmät. 

Mitä on investointilaskenta?

Investointilaskenta auttaa yrittäjää arvioimaan investoinnin oletettuja kuluja. Esimerkkejä tällaisista investointilaskennan menetelmistä ovat muun muassa nykyarvomenetelmä, annuiteettimenetelmä sekä sisäisen korkokannan menetelmä. 

Miten investoinnin rahoitus tulisi toteuttaa?

Investoinnin rahoitus riippuu aina sitä toteuttavasta yrityksestä sekä investoinnin hinnasta. Ensimmäinen harkittava asia on, rahoitetaanko investointi omasta ja/vai vieraasta pääomasta.  

Mikäli yritys päättää rahoittaa investoinnin vieraasta pääomasta, liittyy seuraava kysymys rahoituksen muotoon sekä tarjoajaan. Rahoituksen muotoa miettiessä olennainen tekijä on se, minkälaista investointia ollaan toteuttamassa. 

Esimerkiksi leasingrahoitus voi olla sopiva kulkuvälineen hankintaan, mutta ei sopeudu välttämättä moneen aineettomaan investointiin. Yrittäjän kannattaakin peilata investoinnin rahoitusta aina hankittavaan tuotantohyödykkeeseen sekä yrityksen sen hetkiseen tilanteeseen. 

Miten yrityksen tulee huomioida investointi kirjanpidossa?

Yrityksen tulee huomioida investointi kirjanpidossa laatimalla yrityksen kirjanpitoon investoinnin poistosuunnitelma. Investoinnin poistosuunnitelma esittää suunnitelman siitä, miten hankinnan poistot tilikausittain toteutetaan. 

Investointien laatiminen kirjanpitoon on säännöstelty kirjanpitolaissa ja yrityksen kirjanpitovelvollisen tuleekin huolehtia olevansa aina tietoinen sen hetkisestä kirjanpitolain vaatimasta säännöstelystä. 

Kirjanpitovelvollisen tulee myös huomioida sen hetkisen lain mukaan esimerkiksi, miten suuryrityksissä tai pk-yrityksissä investointien poistot tulee lain mukaan kirjata.