Julkaistu11.10.2021
Viimeksi muokattu
26.04.2022

Miten lasketaan omavaraisuusaste ja omavaraisuusaste %?

Omavaraisuusaste on yksi yrityksen vakavaraisuuden tunnusluvuista.

Yrityksen tuloslaskelman lisäksi taseen tulkinta auttaa ymmärtämään yrityksen toimintaa ja kehittämään sitä eteenpäin. Yrityksen elinehdot ovatkin pitkälti kiinni siitä, kuinka yrityksen avainlukuja tulkitaan ja mitä päätöksiä niiden pohjalta tehdään.

Omavaraisuusaste ja omavaraisuusasteprosentti kertovat, millainen on yrityksen pääomarakenne. Esimerkiksi yrityksen hakiessa yrityslainaa nämä asiat saattavat nousta esille lainaneuvottelussa, jolloin rahoituslaitokset tarkastelevat lainahakemusta. Syynä tähän on se, että omavaraisuusaste on tehokas maksukyvyttömyyttä ennakoiva luku.

Lue lisää maksuvalmiuden merkityksestä ja parantamisesta

Korkean omavaraisuuden omaavalla yrityksellä toiminta on vakaalla pohjalla, sillä oma pääoma toimii puskurina vaikeiden aikojen koittaessa.

 

Mitä omavaraisuusaste tarkoittaa?

Omavaraisuusaste on käsite, joka kuvastaa, kuinka paljon yrityksen toiminnasta on rahoitettu oman pääoman turvin. Omavaraisuusaste englanniksi on equity ratio.

Equity ration laskemiseksi on olemassa talousmatematiikan laskukaava, joka antaa informaatiota siitä, mikä on yrityksen tappionsietokyky.

Yrityksen ikä ja omavaraisuus kulkevat usein rinnakkain, sillä pidempään toiminnassa harjoittaneilla ja toimintansa vakiinnuttaneilla firmoilla on yleensä paremmat mahdollisuudet selvitä matalasuhdanteen koittaessa. Nuoremmilla yrityksillä saattaa tyypillisesti olla enemmän velkaa, mikä on riskialttiimpaa tällaisissa tilanteissa.

Yrityksen omistajat voivat yhdessä päättää, millaisen pääomarakenteen he asettavat yritykselleen tavoitteeksi. Oikeanlainen rahoitus mahdollistaa omavaraisuusasteen ja oman pääoman säilyttämisen korkeana, sillä esimerkiksi yrityslainaa voi saada ilman pääomaa.

 

Omavaraisuusasteen laskukaava

Laske omavaraisuusaste näin:

Omavaraisuusasteprosentti = 100 * omat varat / (oikaistun taseen loppusumma) - tehdyn työn ennakkomaksut

Omat varat sisältävät taseen oman pääoman lisäksi myös vapaaehtoiset varaukset sekä poistoeron, josta on vähennetty verovelka.

Yksinkertaisesti omavaraisuusaste lasketaan jakamalla oma pääoma taseen loppusummalla, josta on vähennetty tehtyyn työhön perustuvat ennakkomaksut, jonka jälkeen tulos kerrotaan sadalla.

 

Näin tulkitset omavaraisuusastetta oikein

Omavaraisuusasteen tulkitsemista helpottavat ohjeelliset viitearvot:

50 % tai enemmän - erinomainen
35 - 50 % - hyvä
25 - 35 % - tyydyttävä
15 - 25 % - välttävä
Alle 15 % - heikko

Korkea omavaraisuus kertoo, että yrityksen tappionsietokyky on vahva. Vastaavasti matalan omavaraisuusasteen omaava yritys on heikommilla jäillä tilanteissa, jolloin yrityksen kassaan ei virtaa rahaa.

Yrityksen omat varat toimivat rahapuskureina silloin, kun yrityksellä menee huonommin. Jos rahapuskureiden taso pääsee liian matalaksi, jo yksikin huonompi tilikausi voi saattaa yrityksen konkurssin partaalle.

Matala omavaraisuus ei kuitenkaan aina tarkoita, etteikö yritys tulisi toimeen. Jos yrityksen kannattavuus on hyvä ja liiketoiminta on vakaata, se voi hyvinkin pärjätä ilman korkeaa omavaraisuusastetta. Tällaisten yritysten toiminta on kuitenkin aina alttiimpaa toimintaympäristön muutoksille kuin korkeamman omavaraisuuden omaavalla yrityksellä, minkä vuoksi korkeampi omavaraisuusaste yleensä tarkoittaa etua kilpailijoihin nähden.

Yrityksen tuloslaskelmaa sekä tasetta tulisi tarkastella tasapuolisesti, kun arvioidaan yrityksen sen hetkistä tilaa. Esimerkiksi pelkästään tuloslaskelmasta nähtävät suuret voitot eivät vielä kerro yrityksen taloudellisesta tilanteesta, sillä yrityksen taseesta sen sijaan voi käydä ilmi, että yritys on todella velkaantunut.

Lue lisää yrityksen maksuvalmiudesta

Vastaavasti voidaan saada myös liian negatiivinen kuva yrityksestä, jos laskelmassa havaitaan tappioita eikä taseesta ymmärretä tarkistaa, että yrityksellä on korkea omavaraisuusaste ja muutoin stabiilia toimintaa.

Huomionarvoista on myös se, että tase kertoo tilanteen vain yhdeltä päivältä eli tilinpäätöspäivältä. Jos tuolle ajankohdalle sattuu epänormaali tilanne esimerkiksi varastoarvollisesti tai, että velat ovat hetkellisesti suuret, voidaan omavaraisuusasteeksi saada vääristyneitä lukuja.

 

Omavaraisuusaste ja yrityksen vakavaraisuus

Yrityksen omavaraisuus on yrityksen vakavaraisuuteen liittyvä tunnusluku. Vakavaraisuuden vastakohtana pidetään velkaantuneisuutta, minkä vuoksi yrityksen vakavaraisuutta voidaan arvioida myös nettovelkaantumisasteella sekä suhteellisen velkaantuneisuuden mittareilla.

Mm. täältä voit lukea yrityksen velkaantumisen tulkinnasta sekä muista avainluvuista, joita yrityksen velkaantumisen tulkinta pitää sisällään.

 

Omavaraisuusaste ja yrityksen rahoitus

Yrityksen hakiessa rahoitusta, omavaraisuusaste  on yksi monista yrityksen luottokelpoisuuteen vaikuttavista taloudellisista tunnusluvuista. Matala, ja yllä mainittujen viitearvojen valossa heikko, omavaraisuusaste ei muodosta kategorista estettä yrityslainan myöntämiselle, sillä luottopäätöksemme perustuvat aina kokonaisharkintaan. 

Lue lisää yrityskohtaisesta luottoarvioinnista

Omavaraisuusaste saattaa kuitenkin vaikuttaa esimerkiksi lainan takaisinmaksu ehtoihin tai yrityslainan korkoon. Yrityksellesi edullisimman yritys lainatarjouksen saat täyttämällä ei-sitovan hakemuksen, minkä jälkeen rahoitusasiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

 

Hae joustavaa yritysrahoitusta