Julkaistu23.08.2021
Viimeksi muokattu
28.01.2022

Yrityksen vakavaraisuus, omavaraisuusaste ja netttovelkaantumisaste - mitä ne tarkoittavat?

Yrityksen vakavaraisuuden mittareina hyödynnetään useita erilaisia taseesta laskettavia tunnuslukuja, jotka kertovat yrityksen tappionsietokyvystä ja rahoitusrakenteesta. Vakavaraisuus on yritystoiminnan peruspilareita yhdessä kannattavuuden ja maksuvalmiuden kanssa. 

Lue lisää kannattavuuden parantamisesta

Lue lisää maksuvalmiuden merkityksestä

Vakavaraisuuden tunnuslukuja ovat muun muassa omavaraisuusaste, nettovelkaantumisaste sekä suhteellinen velkaantuneisuus.  

Vakavaraisuuden periaate on, ettei yrityksen pääomarakenteessa ulkopuolinen pääoma olisi liian hallitsevassa roolissa. Mitä enemmän yritys pyörittää toimintaa oman pääoman voimalla, sitä vakavaraisemmalla pohjalla yrityksen toiminta useimmiten on. Ulkopuolinen pääoma parantaa kuitenkin yrityksen toimintaedellytyksiä tietyissä tilanteissa. 

Lue lisää - 15 syytä miksi yritykset hakevat ulkopuolista rahoitusta

 

Minkälainen on vakavarainen yritys?

Yritys on vakavarainen, kun sen toiminnan rahoittamisessa on käytetty sopivassa tasapainossa omaa ja vierasta pääomaa. 

Vakavaraisuuden vastakohtana voidaan puhua yrityksen velkaantuneisuudesta, joka kertoo, kuinka paljon yrityksellä on ulkopuolista velkaa eli vierasta pääomaa. Vieras pääoma ei kuitenkaan aina ole automaattisesti huono asia esimerkiksi veroedun takia. 

Vakavarainen yritys omaa kyvyn selviytyä sitoumuksistaan ja yritystoiminnan haasteista pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi kysynnän lasku ja muut kannattavuuteen liittyvät vaarat voivat asettaa yrityksen toiminnan vaakalaudalle. Tappioiden syödessä yrityksen omaa pääomaa, olisi tärkeää, ettei oma pääoma olisi jo valmiiksi kovin alhaisella tasolla.

 

Miten vakavaraisuutta mitataan?  

Vakavaraisuutta voidaan mitata erilaisilla taseesta laskettavilla tunnusluvuilla. Staattisia vakavaraisuuden mittareita ovat omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste, kun taas dynaamisena, liikevaihtoon pohjautuvana vakavaraisuuden mittarina toimii suhteellinen velkaantumisaste. 

 

Omavaraisuusaste

Omavaraisuusaste-% laskukaava = 100 * omat varat / (oikaistun taseen loppusumma – tehtyyn työhön perustuvat ennakkomaksut) 

Tuloksen ollessa alle 15 % on omavaraisuus heikko. Omavaraisuus on tyydyttävä, kun luku on 25-35 %. Hyvänä omavaraisuusasteena pidetään yli 35-50 % tulosta ja erinomaisena yli 50 % tulosta. 

Omavaraisuusasteprosentti kertoo prosentteina, kuinka paljon yrityksen oman pääoman suuruus on verrattuna taseen loppusummaan. 

 

Nettovelkaantumisaste eli net gearing

Nettovelkaantumisaste-% laskukaava = 100 * (korolliset velat – likvidit rahavarat) / omat varat 

Nettovelkaantumisaste kertoo yrityksen velkaantuneisuudesta mittaamalla yrityksen korollisen nettovelan ja oman pääoman tasapainoa. Likvidit varat vähennetään korollisista veloista ja ne jaetaan omilla varoilla.  

Mitä korkeampi nettovelkaantumisaste on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä yrityksen kasvumahdollisuudet pienentyvät, kun rahoittajat katsovat yrityksen riskialttiiksi rahoituspäätöksiä tehdessään. 

Eli mitä lähemmäksi nollaa tunnusluvussa päästään, sitä parempi. 

Alle 10 % tulos on jo erinomainen, 10-60 % on vielä hyvällä tasolla. Negatiivisen nettovelkaantumisasteen omaava yritys on nettovelaton eli korollista velkaa ei ole, tai ne kyetään maksamaan takaisin yrityksen kassavaroista.

 

Suhteellinen velkaantuneisuus

Suhteellinen velkaantuneisuus-% laskukaava = 100 * oikaistun taseen velat / 12kk liikevaihto

Tunnusluku mittaa yrityksen velkojen ja liiketoiminnan laajuuden tasapainoa. 

Selkeitä ohjearvoja tälle tunnusluvulle ei ole ja sitä voidaan käyttää vain saman alan sisällä toimivien yritysten vertailuun. Yleisesti kuitenkin 50 prosentin tienoilla ollaan turvallisella alueella.

 

Esimerkki vakavaraisesta yrityksestä  

Vaikka optimaalisia pääomarakenneteorioita on paljon ja niistä on tehty lukuisia tutkimuksia, ei silti voida osoittaa suoraan kaikille yleispätevää pääomarakennetta. Toimialojen väliset erot ja vieraan pääoman verovähennyskelpoisuus tekevät asiasta monimutkaisen. 

Lähtökohtana vakavaraiselle yritykselle voidaan kuitenkin yleisesti pitää, että mitä enemmän yrityksen rahoituksesta on omaa pääomaa, sitä pienempi riski yrityksellä on ajautua konkurssiin, sillä oma pääoma antaa turvaa tappiollisina vuosina. 

Esimerkki vakavaraisesta yrityksestä: 

Yrityksen omavaraisuusaste suuri, noin 50 %. Yrityksellä on vähän velkaa ja pienet korkokustannukset. Yritys pystyy laskelmiensa mukaisesti maksamaan lainansa pois 1-3 vuoden sisällä ja pääsee kerryttämään myös omaa likvidiä rahakassaansa tuona aikana. 

Tappiollisten aikojen kohdatessa yrityksen ei tarvitse ottaa lisälainaa selviytyäkseen kassavajeista, vaan se pystyy kattamaan sen omista rahavaroistaan, tai se saa neuvoteltua lisälainaa hyvillä maksuehdoilla

 

Vakavarainen yritys ja yritysrahoituksen saaminen

Vakavarainen yritys omaa yleensä paremman luottoluokituksen, minkä vuoksi se voi saada yritysrahoitusta paremmilla ehdoilla. Yritysrahoitusta myöntävät rahalaitokset katsovat vakavaraisen yrityksen vähemmän riskialttiiksi, kun rahoituspäätöksiä tehdään. 

Vakavarainen yritys saa siis helpommin lainaa ja paremmilla ehdoilla. 

Lue lisää yrityslainan eduista

Mitä paremmilla ehdoilla yritys saa yritysrahoitusta, sitä alhaisemmat tuotot ja kannattavuus riittävät yrityksen lainasitoumuksista selviämiseen.

 

Täytä ei-sitova yrityslainahakemus ja selvitä laina-ehtosi