Julkaistu23.08.2021
Viimeksi muokattu
22.09.2021

Käyttökate – käyttökatteen kaava ja tulkinta

Käyttökate on eräs tärkeimmistä yrityksen tunnusluvuista, jonka avulla voidaan arvioida yrityksen kannattavuutta

Käyttökate kertoo mikä on yrityksen tulos ennen poistoja, veroja tai rahoituseriä. Sen avulla saadaan myös selville, paljonko yrityksen liikevaihdosta jää katetta sen jälkeen, kun siitä on vähennetty yrityksen toimintaan liittyvät kustannukset. 

Kerromme tässä artikkelissa, kuinka käyttökate ja käyttökateprosentti lasketaan, sekä mitä niiden tulkitsemisessa olisi hyvä ottaa huomioon.

 

Käyttökatteen laskeminen:

Käyttökate = Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset 

(Liiketulos = liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – toimintakulut – poistot ja arvonalentumiset) 

 

Käyttökatteen tulkinta:

Käyttökate riippuu suurilta osin siitä, mikä on yrityksen toimiala ja pääomarakenne. Tämän vuoksi yleispäteviä ohjearvoja käyttökatteelle ei voida esittää. 

Sen riittävyyttä tarkastellessa olisi hyvä ainakin ottaa huomioon yrityksen voitonjakotavoitteen, rahoituskulujen sekä käyttöomaisuuden poistovaatimusten suuruus. 

  

Käyttökateprosentti eli EBITDA          

Käyttökateprosentti englanniksi on EBITDA. Termin kirjaimet muodostuvat sanoista Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization.

 

Käyttökateprosentin laskeminen: 

Käyttökate-% = 100 * käyttökate / liikevaihto 

 

Käyttökateprosentin tulkinta: 

Käyttökateprosentilla ei ole yleisiä ohjearvoja samoista syistä kuin käyttökatteen kohdalla. Esimerkiksi kaupan alalla hyvin matalatkin luvut voivat olla hyviä, kun taas vastaavat luvut teollisuuden alalla tuskin riittäisivät kannattavan liiketoiminnan ylläpitämiseksi. 

Vertailussa on hyvä ottaa huomioon se, että vuokraako yritys tuotantovälineitään vai omistaako se ne.  

Yrityksen omistaessa tuotantovälineet, niiden kulukirjaukset ohjataan poistoihin ja rahoituskuluihin tuloslaskelmassa. Tämä vaikuttaa käyttökatteen muodostumiseen, sillä yritys, joka vuokraa tuotantovälineitään kirjaa kulut käyttökatteen yläpuolelle vuokrakuluihin. 

Tuotantovälineensä omistavalla yrityksellä voi käyttökate muodostua tämän seikan takia suuremmaksi, vaikkei todellisuudessa se olisikaan yhtään parempi yritys kuin se, joka vuokraa välineensä. 

Jotta vertailua voitaisiin tarkentaa, käyttökatetta laskiessa käytetään tunnuslukua käyttökate + vuokrat, joka poistaa kyseisen ongelman.

 

Käyttökate ja yrityksen kannattavuus

Käyttökatteella voidaan arvioida yrityksen pelkän liiketoiminnan kannattavuutta ilman investointien ja arvonalentumisten vaikutuksia. 

Kun käyttökatteella arvioidaan yrityksen kannattavuutta, ovat keskiössä käyttökateprosenttilukujen vertailu toimialan sisällä, muutaman vuoden katekehitys sekä käyttökatteen riittävyys yrityksen kustannusten kattamiseksi – esimerkiksi lainanhoitokulujen, investointien, verojen ja voitonjaon osalta. 

Käyttökate on yksi käytetyimpiä yrityksen kannattavuuden tunnuslukuja. Vaikka yrityksen kannattavuus olisikin hyvällä mallilla, on yrityksen rahoitusrakenteen ja maksuvalmiuden oltava myös kunnossa. Pelkästään korkea kannattavuus ei riitä siivittämään yritystä kohti menestystä, jos sen vakavaraisuus on heikolla tasolla ja velkaantuneisuus uhkaa yrityksen toimintakykyä. 

Lue lisää - millainen on vakavarainen yritys?

 

Vahva käyttökateprosentti ja yritysrahoitus

Vahva käyttökateprosentti kertoo yleisesti yrityksen liiketoiminnallisesta kyvykkyydestä ja kannattavuudesta. Se on yleensä merkki sijoittajille ja rahoittajille siitä, että toiminnalla on hyvät edellytykset menestyä, minkä vuoksi vahvan käyttökateprosentin omaavalla yrityksellä on yleensä hyvät lähtöasetelmat lainaneuvotteluihin lähdettäessä. Meidän tehtävänä Capitalboxilla on järjestää rahoitusta nopeasti ja luotettavasti sinne, missä yritys sitä eniten tarvitsee menestyäkseen. 

 

Pyydä ei-sitova yrityslainatarjous

 

Yritys, jolla on vahva käyttökateprosentti, voi siis saada helpommin yritysrahoitusta ja paremmilla maksuehdoilla, koska luotonantajat antavat yritykselle paremman luottoluokituksen yrityksen vahvojen talouslukujen perusteella. 

Tutustu myös: 

Pk-yrityksen rahoitusvaihtoehdot

Aloittavan yrityksen rahoitus

Miksi hakea yrityslainaa?