Käyttöpääoma ja käyttöpääoman rahoittaminen

Käyttöpääomalla tarkoitetaan varoja, joilla yrityksen on mahdollista kattaa yrityksen menot, ennen kuin se on saanut vielä laskuistaan rahaa kassaan. Yrityksen kassasta on täytynyt maksaa useita eri kuluja ennen asiakkaalta saatua maksua, mikä on etenkin yrityksen aloitusvaiheessa eräänlainen haaste, joka täytyy ratkaista, ettei esimerkiksi yrityksen maine pääse kärsimään viivästyneiden maksujen takia. 

Usein ratkaisuna on käyttöpääoman rahoittaminen esimerkiksi luotollisen yritystilin tai yrityslainan avulla, joilla tasataan yrityksen rahavirtoja. Nämä vaativat yleensä reaalivakuuden tai yrittäjän takaamaan lainan. Capital Box tarjoaa myös vakuudetonta yrityslainaa

Käyttöpääoman rahoittaminen voi hoitua lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen vieraan pääoman avulla tai rahoituslähteenä voi myös olla oma pääoma. 

Tässä artikkelissa avataan klassiset käyttöpääomaan liittyvät kysymykset. 

 

Mitä tarkoittaa käyttöpääoman muutos? 

Käyttöpääoma otetaan huomioon taseessa ja se ilmaisee operatiivisen omaisuuden sekä velkojen välisen erotuksen. Käyttöpääoman muutos eli change in net working capital sen sijaan on luku, joka tulee ilmoittaa yrityksen kassavirtalaskelmassa

Käyttöpääoman muutoksen laskennassa verrataan edellisen vuoden käyttöpääoman arvoa nykyhetkeen. Sillä on suuri vaikutus yrityksen operatiiviseen ja vapaaseen kassavirtaan. Luku voi myös toimia indikaattorina siitä, miten paljon kassavirta eroaa todellisesta nettotuloksesta. 

Käyttöpääoman muutoksen määrittäminen on yrityskohtaista, minkä takia se voidaan laskea muun muassa kahdella tavalla: 

1. Käyttöpääoman muutos = Edeltävän vuoden käyttöpääoma - Nykyhetken käyttöpääoma 

Tai voidaan laskea myös seuraavalla tavalla, sillä kaikki omaisuus tai velka ei kuulu käyttöpääomaan. 

2. Käyttöpääoman muutos = Lyhytaikaisen operatiivisen velan muutos - Lyhytaikaisen operatiivisen omaisuuden muutos 

 

Mitä tarkoittaa sitoutunut käyttöpääoma? 

 

Sitoutunut käyttöpääoma tarkoittaa yrityksen käyttöpääomaa, joka on sitoutunut yrityksen liiketoimintaan, esimerkiksi yrityksen myyntisaamisiin, varastoon, laitteisiin tai muuhun omaisuuteen. Sitoutunut pääoma vapautuu vasta yritystoiminnan loputtua. 

Tärkeimpiä yrityksen talouteen ja johtamiseen liittyvät käyttöpääoman hallinnan kysymyksiä ovat: 

 • Minkä verran yrityksellä tulisi olla sitoutunutta pääomaa? 
 • Mitkä toiminnot kannattaa ulkoistaa? 
 • Millaiset ehdot saadaan käyttöpääoman rahoitukselle? 
 • Mikä on pääoman kiertonopeus? 

Yrityksellä tulisi olla sitoutunutta pääomaa sopivasti, sillä jos sitä on liian vähän, voi siitä aiheutua korkotappioita. Vastaavasti, jos sitä on enemmän kuin olisi tarvetta, voi tämä aiheuttaa turhia pääomakustannuksia tai niin sanottuja vaihtoehtoiskustannuksia esimerkiksi lainojen koroista. Nuo kyseiset rahat kun voisivat olla tuottamassa yritykselle voittoa jossakin muussa käytössä.

 

Miten käyttöpääoma lasketaan? 

Käyttöpääoma lasketaan seuraavalla kaavalla. 

Käyttöpääoma = vaihto-omaisuus + myyntisaamiset + sisäiset myyntisaamiset + osatuloutuksen saamiset - ostovelat - sisäiset ostovelat - saadut ennakot 

Käyttöpääoma kertoo, kuinka suuri yrityksen käyttörahoituksen tarve on. Yleisesti hyvänä asiana pidetään sitä, mitä pienemmällä käyttöpääomalla yritys pystyy selviytymään. Luku voi myös olla negatiivinen, mikäli yritys saa esimerkiksi isoja ennakkomaksuja tuotteistaan. 

Liian pienestä käyttöpääomasta voi puolestaan seurata toimitusvaikeuksia, maineen menetys tai korkeammat ostohinnat hätätilanteissa.

 

Miten käyttöpääomaa voi tehostaa? 

Jos mietit, miten käyttöpääomaa voisi tehostaa, lue tämä lista keinoista, joilla käyttöpääomaa voi vähentää: 

 • Myyntisaamiset 
  • Myyntisaamisten myynti, factoring -rahoitus 
  • Tehokas perintä 
  • Lyhyemmät maksuehdot asiakkaille 
 • Ostovelat 
  • Ostovelkojen maksuaikojen pidentäminen 
  • Ostolaskurahoitus 
  • Hintojen kilpailutus ja tinkiminen 
 • Tuotanto 
  • Tuotannon läpimenoajan lyhentäminen tehostamalla suunnittelua ja myyntiä 
  • Alihankinnan lisääminen 
  • Valikoiman pienentäminen 
 • Raaka-ainevarasto 
  • Varaston nopeampi kiertoaika 
  • Varastoarvon pienentäminen 
  • Nimikkeiden vähentäminen 

 

Mikä on operatiivinen käyttöpääoma? 

Operatiivinen käyttöpääoma on yrityksen operatiivisen tehokkuuden mittari. Operatiivisella käyttöpääomalla tarkoitetaan operatiivista nettokäyttöpääomaa, joka on laskettu seuraavalla kaavalla: 

Operatiivinen käyttöpääoma = lyhytaikainen vaihto-omaisuus + myyntisaamiset + myönnetyt ennakot - lyhytaikaiset velat - saadut ennakot asiakkailta 

 

Käyttöpääoma investointi yllättävissä käänteissä 

Käyttöpääoman merkitys näkyy yllättävissä tilanteissa, joissa yrityksen täytyy tehdä suunnittelemattomia investointeja pikaisesti. Tällaisia tilanteita voi olla esimerkiksi laitteen rikkoutuminen, äkillinen varaston tai myyntisaatavien kasvaminen. Tällaisissa tilanteissa ulkopuolisen rahoituksen, usein yrityslainan, tarve on korostunut.   

 

Tutustu yritysrahoitusvaihtoehtoihin

 

Yrityksen tulisi harkita käyttöpääomalla investointia sen suhteen, minkä verran se aikoo sitouttaa käyttöpääomaa yrityksen toimintaan. Joskus voi olla järkevämpää ulkoistaa laitteita ja palveluita, joista sitten maksaa pelkästään käytön mukaan. 

Käyttöpääoman hallinta yllättävissä tilanteissa korostuu, sillä liian pienellä käyttöpääomalla investointi yllättävissä tilanteissa saattaa johtaa korkeampiin ostokustannuksiin. 

 

Mistä tietää millainen käyttöpääoman tarve on? 

Käyttöpääoman tarve on syytä selvittää samalla kun tehdään liiketoimintasuunnitelma. Etenkin aloittavan yrittäjän on laskettava, paljonko käyttöpääomaa tarvitaan, ennen kuin yrityksellä on vielä yhtäkään asiakasta, sillä kustannuksia varmasti tulee olemaan. 

Niin isompien kuin pienempienkin yritysten on kannattavaa tehdä kuukausittaista seurantaa yrityksen käyttöpääoman tarpeesta ja miettiä, kuinka nykyistä käyttöpääomaa voisi tehostaa. 

Käyttöpääoman tarpeen laskemisessa käytetään käyttöpääoman laskukaavoja, mutta on olemassa yrityskohtaisia eroja sen määrittämiselle. Tarvittaessa yrityksen ja yrittäjän tulisi kääntyä asiantuntijan eli kirjanpitäjän tai yritysneuvojan puoleen. 

Käyttöpääoman tarve kasvaa, kun yrityskin kasvaa. Pidä siis huoli, että yritykselläsi on rahoitus sekä suunnitelmat kunnossa kasvua varten. 

 

Tutustu nopeaan ja vakuudettomaan yrityslainaan