Julkaistu23.03.2022
Viimeksi muokattu
25.03.2022

Yrityksen arvon määrittäminen

Yrityksen arvon määrittäminen liittyy keskeisesti yrityksen perusideaan, eli siihen, että yrityksen tarkoitus on tuottaa omistajilleen arvoa. Yrittäjänä sinua luonnollisesti voi kiinnostaa, miten yrityksen arvo lasketaan ja erilaiset yrityksen arvonmäärityksen esimerkit, joten kerromme tässä artikkelissa, mitä ovat yrityksen arvonmääritysmenetelmät ja milloin yrityksen arvon määrittäminen on ajankohtaista.

Monelle yrittäjälle oman yrityksen arvon määrittäminen on alkanut kiinnostamaan, kun on kuullut huhuja tai lukenut uutisia tuottoisista yrityskaupoista. Viimeistään siinä vaiheessa, kun yrityskaupat tai sukupolvenvaihdos osuu omalle kohdalle, tulee asia ajankohtaiseksi.

Näiden lisäksi rahoitus- ja sijoitusneuvottelut kuuluvat tilanteisiin, joissa erityisesti pk yrityksen arvonmääritys on keskiössä.

Pk-yrityksen arvonmääritys kuuluu olennaisesti yrityskauppojen suunnitteluvaiheeseen ja mahdolliseen yrityskauppojen rahoitusprosessiin. Ja moni aloittaakin suoraan siitä. Yrityskaupoissa voidaan käydä kauppaa esimerkiksi yrityksen osakkeista ja osuuksista, liiketoiminnasta ja -omaisuudesta. Se, mistä kaikesta kauppaa tehdään, vaikuttaa myös verotukseen, vastuisiin ja rahoitukseen.

On hyvä muistaa, että jokainen yrityskauppa on uniikki, joten olemassa olevia menetelmiä tai tietoa on tarkoitus soveltaa omalle yritykselle sopivaksi.

Yrittäjän ja yrityksen omistajien tietoisuus yrityksen arvosta mahdollistaa hyvin valmistellun ja onnistuneen omistajuuden siirtymisen.

Yrityksen arvonmääritysmenetelmät – miten yrityksen arvo määritetään?

Yrityksen arvon laskeminen onnistuu useilla erilaisilla menetelmillä, joista yksikään ei ole välttämättä parempi kuin toinen, sillä ne soveltuvat eri tilanteisiin erilaisilla tavoilla – ja monesti useampaa menetelmää käytettäessä voidaan saada parhain ja tarkin tulos.

Yrityksen arvomääritys liikevaihdon perusteella ei ole ainoa tapa tehdä arviointia. Ulkopuoliselle myytäessä pyritään löytämään laskutapa, jolla saadaan korkein hinta, kun taas sukupolven vaihdoksessa on yleensä tarkoituksena saada arvo mahdollisimman alhaiseksi verotuksen kannalta.

Menneet tilikaudet, tulevaisuuden tuottonäkymät sekä ostajan ja myyjän näkemykset kauppakohteesta vaikuttavat yrityksen arvoon, mutta kaikesta laskemisesta ja odotuksista huolimatta lopullinen arvo tai hinta saadaan määriteltyä yhdessä neuvottelupöydässä.

Alla esittelemme erilaiset yrityksen arvonmääritysmenetelmät:

 

Yrityksen tuottoarvo

Tämän yrityksen arvonmääritysmenetelmän tärkein painopiste sijaitsee tulevaisuuden tuottonäkymissä.

Yrityksen tuottoarvoa arvioidaan tekemällä analyysiä menneiden vuosien tuotto-odotuksista ja -kehityksestä. Tuottoarvo määrittyy menneiden tuloslaskelmien sekä todennäköisen tulosennusteen perusteella. Tuloskehityksen ennusteet pohjautuvat yrityksen johdon teettämiin markkina- ja toimiala-analyyseihin, budjetteihin ja tilinpäätöksen lukuihin. Näiden avulla yrityksen kassavirtoja pyritään yleisestikin ennustamaan.

Yrityksen tuottoarvossa on tarkoituksena arvioida, paljonko yritys tulee tuottamaan omistajuuden siirryttyä uudelle omistajalle. Laskelman voivat vaatia oikaisuja, jotta tuloksista saadaan mahdollisimman realistiset.

Verottajan katsoessa menneitä tuottoarvoja ostaja sen sijaan haluaa tietää tulevaisuuden tuottoarvon. Se voidaan esimerkiksi laskea kaavalla, jossa yrityksen menneiden vuosien nettotuottojen keskiarvo jaetaan halutulla tuottovaatimuksella.

 

Yrityksen arvon määritys kaava – tuottoarvo

A = T / i

A = tuottoarvo

T = nettotuotot, nettotuottojen keskiarvot tai muut vastaavat luvut

i = tuottovaatimus 

Tämä yrityksen tuottoarvo esimerkki sisältää kuvitteellisen esimerkkiyrityksen, jonka taseen loppusumma on 1 000 000 e ja velkaa 400 000 e.

Yhtiön viimeisen kolmen vuoden nettotuottojen keskiarvo: (55 000 + 85 000 + 65 000) / 3 = 68 333 ja tuottovaatimuksena osake- ja henkilöyhtiöissä usein käytetty 15 %.

Yrityksen tuottoarvo on 68 333 / 0,15 = 455 553 e

 

Yrityksen substanssiarvo

Tasearvoksikin kutsuttu yrityksen substanssiarvo lasketaan yrityksen varallisuudesta vähentämällä velat viimeisimmän tilikauden taseen pohjalta. Substanssiarvoa pidetään usein yrityksen vähimmäishintana.

Yrityksen substanssiarvoa laskettaessa tulee ottaa huomioon yrityksen velat ja varallisuus oikaistaan niiden käypään arvoon eli tarkistetaan, mitkä ovat yrityksen omaisuuden sen hetkiset markkina-arvot. Yksinkertaistettuna yrityksen varallisuudesta vähennetään vieraan pääoman osuus.

Velkojen ollessa suuremmat kuin varat, substanssiarvon katsotaan olevan nolla, ja velkojen varat ylittävä osuus pienentää yrityksen omaisuuden käypää arvoa.

Yrityksen substanssiarvo perustuu siis historiallisiin lukuihin, eikä siinä oteta huomioon tulevaisuuden näkymiä huomioon. Kannattavan yrityksen kohdalla voidaan siis sanoa, että substanssiarvo antaa minimihinnan yritykselle. Tuottoisan yrityksen on siis järkevää käyttää myös muita yrityksen arvonmääritysmenetelmiä arvon laskemiseen.

Substanssiarvoa käytetään usein tappiollisen yrityksen arvon määrityksessä, koska se ei katso tulevaisuuteen. Substanssiarvon katsotaan kertovan yrityksen omasta velattoman varallisuuden arvosta, mutta se ei kuitenkaan anna yhtään informaatiota yrityksen liiketoiminnan arvosta. 

 

Yrityksen arvon määritys kaava – substanssiarvo

Substanssiarvo = varat - velat

Tämä yrityksen substanssiarvo esimerkki sisältää edellisen esimerkkiyrityksen luvut, jossa taseen loppusumma oli 1 000 000 e ja velkaa 400 000 e.

Yrityksen substanssiarvo on tällä yrityksen arvon määritys kaavalla 600 000 e.

 

Yrityksen käypä arvo

Käyvällä arvolla tarkoitetaan yleisesti tuotteen tai myytävän kohteen nykyhetken arvoa. Esimerkiksi kymmenen vuotta sitten ostetun auton hinta on tippunut todella merkittävästi, ja voi olla ettei siitä nyt saisi kuin murto-osan silloisesta kauppahinnasta. Sen sijaan taiteen, kiinteistöjen ja yritysten kohdalla tilanne voi taas olla päinvastoin, ja niiden arvot ovatkin voineet nousta ajan myötä.

Yrityksen käyvän arvon laskeminen tapahtuu niin, että yrityksen tuottoarvoa ja substanssiarvoa verrataan toisiinsa.

Jos yrityksen tuottoarvo on suurempi kuin substanssiarvo, lasketaan yrityksen käyväksi arvoksi näiden kahden keskiarvo. Sen sijaan, jos substanssiarvo onkin suurempi, niin sitä pidetään sitä yrityksen käypänä arvona. 

Yleensä kannattavan ja terveellä pohjalla olevan yrityksen tuottoarvo on suurempi kuin substanssiarvo, ja ostajaosapuoli saa tällaisissa kaupoissa yrityksen tulevaisuuden tuotot sekä kauppojen myötä siihen tarvittavan omaisuuden.

 

Yrityksen arvon määritys kaava – käypä arvo

Tästä näet miten yrityksen käyvän arvon määrittäminen edellisen esimerkkiyhtiön kohdalla toimii.

Yrityksen tuottoarvo = 455 553 e

Yrityksen substanssiarvo = 600 000 e

Näin ollen yrityksen käypä arvo on (455 553 + 600 000) / 2 = 527 776 e

 

Yrityksen markkinapohjainen arvon määritys

Markkinapohjaisessa arvonmäärityksessä käytetään olemassa olevaa tietoa vastaavan toimialan sisällä tapahtuneista tuoreista yrityskaupoista. Usein myös saman alueen yrityksiä vertaillaan.

Tunnuslukuanalyysiä tehdään yleensä vertaamalla yrityskauppojen hintaa muun muassa liikevaihtoon, käyttökatteeseen, liikevoittoon, omaan pääomaan sekä tilikauden tulokseen. 

Kauppahintoja verratessa on kuitenkin syytä ottaa huomioon vielä kauppatapa, sillä se saattaa erottaa muuten tismalleen samankaltaiset saman alueen ja toimialan yritysten kauppahinnat toisistaan.

Etenkin pk yritysten arvon määritys voi olla haastavaa markkinapohjaisen arvon määritysmenetelmän avulla, sillä julkista tietoa vastaavanlaisista yrityksistä voi olla niukasti. 

Tutustu pk-yrityksen arvonmääritykseen tarkemmin

 

Yrityksen käypä arvo oleellinen tieto sukupolvenvaihdoksissa

Sukupolvenvaihdoksissa ja lahjoitustilanteissa yrityksen arvo määrittyy käypää arvoa hieman alhaisemmaksi, ja näissä luovutustilanteissa on tärkeä huomioida mahdollisen verotettavan lahjatulon syntyminen.

Verottaja hyödyntää yrityksen arvonmäärityksessä käypää arvoa, joka lasketaan siis tuottoarvon ja substanssiarvon keskiarvosta. Katso tarkemmat tiedot ylempää tästä artikkelista.

 

Miten lopullinen kauppahinta määräytyy?

Kaikki yrityskaupat ovat yksilöllisiä ja niihin liittyvät tekijät monimutkaisia, joten yhtä tapausta, tilannetta tai arvonmääritysmenetelmää ei voida soveltaa välttämättä toiseen.

Arvonmäärityksen työkaluilla saadut arvot päätyvät sellaisenaan harvoin lopulliseksi kauppahinnaksi, koska yritysostotilanteessa osapuolia on kaksi, ja molempien näkökulmien argumentit vaikuttavat kauppahintaan usein eri suuntiin. Lopullinen yrityksen myyntiarvo on loppuviimein neuvottelun tulos. Yrityksen arvon määritys toimii kuitenkin objektiivisena ja suuntaa antavana työkaluna, josta on hyvä lähteä neuvottelupöytään tekemään kauppoja.

Myyjän näkökulmasta myös ostajalla ja tämän tulevaisuuden suunnitelmilla voi olla vaikutusta kauppahintaan, jos yrityksen myyjä ajattelee yrityksensä perintöä sekä työntekijöitä, ja sitä millaisen tulevaisuuden haluaa nähdä entisellä yrityksellään. Joskus myyjä saattaa jäädä sovituksi ajaksi varmistamaan onnistuneen omistajanvaihdoksen, mikä saattaa myös omalta osaltaan vaikuttaa kauppahinnan määräytymiseen.

Lue lisää:

Yrityskauppojen rahoitus

Pk-yrityksen arvonmääritys

 

Tutustu Capitalboxin yrityslainaan

 

Soita tai varaa aika rahoituksen suunnittelua varten