Julkaistu22.09.2023
Viimeksi muokattu
22.09.2023

Kirjanpidon ABC - kaikki, mitä sinun tulee tietää kirjanpidosta

Yrityksen menestyksen yksi kulmakivi on sen taloushallinta, ja tässä keskeisessä roolissa on kirjanpito. Kirjanpito ei ole pelkästään lakisääteinen velvollisuus, vaan se tarjoaa yritykselle mahdollisuuden ymmärtää taloutensa syvällisesti ja tehdä perusteltuja päätöksiä. Monille yrittäjille ja pienyrityksille kirjanpidon maailma voi kuitenkin tuntua monimutkaiselta ja haastavalta.

Tämä blogipostaus on Kirjanpidon ABC, joten ja tarjoamme kattavan oppaan, joka auttaa sinua ymmärtämään kirjanpidon perusteet ja sen merkityksen yrityksesi taloushallinnossa. Käymme läpi kirjanpidon perusteet, kerromme, mitä kirjanpitolaki vaatii, esittelemme tärkeimmät kirjanpitoasiakirjat ja pohdimme, miten talousraportointi voi auttaa yrityksesi kasvussa. Lisäksi käsittelemme kirjanpidon järjestämistä ja säilyttämistä, pohdimme erilaisia kirjanpito-ohjelmia ja -järjestelmiä sekä tuomme esiin ammattilaisen avun merkityksen.

Olipa yrityksesi vasta perustettu tai jo toimiva, tämä artikkeli tarjoaa sinulle arvokasta tietoa ja käytännön vinkkejä, joilla voit hallita kirjanpitoa tehokkaasti ja hyödyntää sitä liiketoimintasi kehittämisessä.

Yrityksen taloushallinnon merkitys

Yrityksen taloushallinnon merkitys on kiistaton. Se on kuin navigaattori, joka ohjaa yrityksen kohti taloudellista menestystä. Tässä osiossa tarkastelemme tarkemmin, miksi taloushallinto on niin tärkeää ja mitä etuja sillä on tarjottavana yrityksellesi.

Hyvin hoidettu taloushallinto tarjoaa yritykselle ajantasaista ja tarkkaa tietoa taloudellisesta tilanteesta. Tiedon avulla voit tehdä fiksuja päätöksiä, kuten investointeja, hinnoittelustrategioita ja kulujen optimointia. Seuraamalla tuloja ja menoja voit havaita kustannustehottomuutta ja puuttua siihen ajoissa, mikä voi auttaa säästämään rahaa ja lisäämään voittoja.

Lisäksi kirjanpito ja taloushallinto ovat usein lakisääteisiä vaatimuksia. Niiden laiminlyöminen voi johtaa sakkoihin ja muihin laillisiin ongelmiin, joten hyvä taloushallinto varmistaa, että yrityksesi pysyy lakien ja säännösten mukaisena.

Taloushallinto auttaa myös hankkimaan rahoitusta kasvua varten, parantaa luotonantajien luottamusta ja lisää mahdollisuuksia saada tarvittavaa rahoitusta. Sijoittajien houkuttelemiseksi he haluavat nähdä selkeän ja luotettavan talouskuvan, mikä lisää sijoittajien luottamusta ja houkuttelee potentiaalisia kumppaneita.

Hyvin suunniteltu taloushallinto voi auttaa minimoimaan verotaakkaa laillisia keinoja käyttämällä, mikä puolestaan säästää merkittävästi verokuluissa. Samalla se auttaa tunnistamaan ja hallitsemaan riskejä, jotka voivat vaarantaa yrityksesi taloudellisen vakaumuksen, ja varautumaan mahdollisiin vaikeuksiin.

Taloushallinnon avulla voit suunnitella ja toteuttaa kasvustrategioita ja pitää huolta siitä, että yrityksesi kasvaa terveellä pohjalla. Yrityksen taloushallinnolla on valtava merkitys sen menestykselle, ja se ei ole vain velvollisuus vaan myös voimavara, joka voi parantaa yrityksesi kilpailukykyä ja kannattavuutta. Seuraavaksi sukellamme syvemmälle ja tarkastelemme kirjanpidon perusteita, jotta ymmärrät, kuinka voit aloittaa taloushallinnon tehokkaasti.

 

Kirjanpidon perusteet

Kirjanpito on yrityksen taloushallinnon kulmakivi, ja sen hallitseminen on ensiarvoisen tärkeää. Tässä osiossa käsittelemme kirjanpidon perusteita, jotka auttavat sinua ymmärtämään, kuinka yrityksen taloutta seurataan ja dokumentoidaan.

 

Kirjanpidon tarkoitus:

Kirjanpito ei ole pelkkä viranomaisten vaatimus; se on tehokas työkalu yrityksen taloudellisen tilanteen seuraamiseen ja arvioimiseen. Sen avulla voit pitää kirjaa liiketoimintasi tuloista ja menoista sekä nähdä, kuinka yrityksesi suoriutuu taloudellisesti. Kirjanpito auttaa myös päätöksenteossa, kuten budjetoinnissa, investointien suunnittelussa ja verosuunnittelussa.

 

Kahdenkertainen kirjanpito:

Suomessa noudatetaan kahdenkertaista kirjanpitoa, mikä tarkoittaa, että jokaista tapahtumaa kirjataan vähintään kahteen eri tiliin: debet- ja kredit-puolelle. Tämä järjestelmä auttaa tarkistamaan, että kirjanpito on tasapainossa, ja varmistaa, että jokaista tapahtumaa vastaa toinen vastatili.

 

Tilikartta:

Tilikartta on luettelo kaikista yrityksen tileistä, joita käytetään kirjanpidossa. Se määrittelee, mihin kukin tili liittyy ja kuinka sitä käytetään. Tyypillisiä tilejä ovat esimerkiksi kassa, pankkitilit, myyntisaamiset, ostovelat ja erilaiset kulutilit.

 

Kirjanpitolain noudattaminen:

Suomessa yritysten on noudatettava tarkasti kirjanpitolakia. Laki määrittelee, miten kirjanpitoa tulee hoitaa, milloin tilinpäätös on tehtävä ja mitä raportteja on toimitettava viranomaisille.

 

Päivittäinen kirjanpito:

Kirjanpito on pidettävä ajan tasalla jatkuvasti. Päivittäinen kirjanpito tarkoittaa, että jokainen taloudellinen tapahtuma kirjataan heti sen tapahduttua. Tämä auttaa pitämään kirjanpidon tarkkana ja vähentää virheiden riskiä.

 

Tilinpäätös:

Tilinpäätös on vuosittainen raportti, joka sisältää yrityksen taloudellisen tilanteen yhteenvedon. Se sisältää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman. Tilinpäätös on toimitettava viranomaisille ja osakkeenomistajille.

 

Kirjanpidon ohjelmistot:

Useimmat yritykset käyttävät kirjanpidon ohjelmistoja helpottaakseen kirjanpitoa. Näillä ohjelmistoilla voit automatisoida monia tehtäviä, kuten laskujen kirjaamisen ja tilien tarkastuksen, mikä säästää aikaa ja vähentää virheiden mahdollisuutta.

Näiden kirjanpidon perusteiden ymmärtäminen auttaa sinua hallitsemaan yrityksesi taloutta tehokkaasti ja varmistamaan, että se pysyy kannattavana ja noudattaa lakia. Seuraavaksi tutustumme syvemmin kirjanpidon eri osa-alueisiin.

 

Tärkeimmät kirjanpitoasiakirjat

Yrityksen kirjanpito edellyttää useita tärkeitä asiakirjoja, jotka dokumentoivat taloudelliset tapahtumat ja varmistavat kirjanpidon oikeellisuuden. Alla on luettelo tärkeimmistä kirjanpitoasiakirjoista:

 

  • Tositteet: Tositteet ovat keskeinen osa kirjanpitoa. Ne ovat alkuperäisiä asiakirjoja, jotka todentavat liiketoiminnan tapahtumat. Tositteisiin kuuluvat laskut, kuitit, ostotilaukset, myyntisopimukset ja muut vastaavat asiakirjat. Jokaisessa tositteessa tulee olla tietoja, kuten päivämäärä, summa, maksaja ja saaja sekä tapahtuman kuvaus.

 

  • Pankkitiliotteet: Pankkitiliotteet ovat tärkeitä kirjanpidossa, sillä ne dokumentoivat kaikki pankkitilillä tapahtuvat talletukset, nostot ja siirrot. Pankkitiliotteista käyvät ilmi myös pankin perimät maksut ja korkotiedot. Näitä tietoja tarvitaan tilin tarkistamiseen ja varmistamiseen, että yrityksen talous on kunnossa.

 

  • Kassakirja: Kassakirja on asiakirja, joka pitää kirjaa kaikesta yrityksen käteisvaroista. Siihen kirjataan päivittäiset käteisnostot, talletukset ja kulut. Kassakirja auttaa seuraamaan käteisen rahan liikkumista ja varmistamaan, että kirjanpidossa ei ole puutteita.

 

  • Myyntilaskut: Myyntilaskut ovat asiakirjoja, jotka lähetetään asiakkaille tuotteiden tai palveluiden myynnistä. Ne sisältävät tietoja kuten myyjän ja ostajan tiedot, tuotteen tai palvelun kuvaus, hinta ja maksuehdot. Myyntilaskut ovat tärkeitä kirjanpidossa, sillä ne dokumentoivat tulot ja saatavat.

 

  • Ostolaskut: Ostolaskut ovat asiakirjoja, jotka saadaan toimittajilta tuotteiden tai palveluiden ostamisesta. Ne sisältävät tietoja kuten myyjän ja ostajan tiedot, tuotteen tai palvelun kuvaus, hinta ja maksuehdot. Ostolaskut ovat tärkeitä kirjanpidossa, sillä ne dokumentoivat menot ja velat.

 

  • Tiliotteet ja luottokorttilaskut: Tiliotteet ja luottokorttilaskut ovat asiakirjoja, jotka dokumentoivat rahan liikkumisen pankkitileillä ja luottokorteilla. Niistä käyvät ilmi kaikki talletukset, nostot ja maksut. Näitä asiakirjoja tarvitaan kirjanpidossa tarkistamaan, että kaikki tapahtumat on kirjattu oikein.

 

  • Palkkalaskelmat: Palkkalaskelmat ovat tärkeitä, jos yrityksellä on työntekijöitä. Ne dokumentoivat työntekijöiden palkat ja niihin liittyvät verot, vakuutukset ja muut maksut. Palkkalaskelmat auttavat myös seuraamaan työntekijöiden tuloja ja vähentämään virheiden riskiä.

 

  • Vuosittainen tilinpäätös: Vuosittainen tilinpäätös on laaja raportti, joka sisältää yhteenvedon yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Se koostuu tuloslaskelmasta, taseesta ja rahoituslaskelmasta. Tilinpäätös on tarpeen verotusta ja viranomaisraportointia varten. Esimerkiksi arvonlisäverosta voit lukea enemmän täältä.

 

Tärkeimmät kirjanpitoasiakirjat: Miksi ne ovat ratkaisevan tärkeitä?

Kirjanpidon pitäminen saattaa tuntua monimutkaiselta ja aikaa vievältä tehtävältä, mutta se on ehdottoman välttämätöntä yrityksen taloudenhallinnan kannalta. Yrityksen menestys ja kestävyys riippuvat suurelta osin siitä, kuinka hyvin sen taloutta seurataan ja dokumentoidaan. Tärkein osa kirjanpitoa ovat erilaiset kirjanpitoasiakirjat, jotka dokumentoivat taloudelliset tapahtumat. Tässä osiossa tarkastelemme syvemmin, miksi nämä asiakirjat ovat niin ratkaisevan tärkeitä.

 

Yksityiskohtainen ja tarkka kirjanpito on välttämätöntä:

Yrityksen talous on kuin monimutkainen palapeli, ja jokainen taloudellinen tapahtuma on yksi sen palasista. Kirjanpitoasiakirjat ovat näiden palasten dokumentointivälineitä. Ne auttavat yrittäjiä ja talousjohtajia pitämään kirjaa siitä, kuinka yrityksen varat ja velat kehittyvät ajan myötä. Yksityiskohtainen ja tarkka kirjanpito auttaa havaitsemaan mahdolliset ongelmat varhaisessa vaiheessa ja tekemään tarvittavia korjaustoimenpiteitä. Voit käyttää CapitalBoxin kassavirtalaskelmaa arvioidaksesi yrityksesi menoja ja tuloja.

 

Viranomaisvaatimukset:

Viranomaiset edellyttävät yrityksiltä tarkkaa kirjanpitoa. Kirjanpitoasiakirjojen olemassaolo ja saatavuus voivat olla ratkaisevia verotusta, tarkastuksia ja viranomaisraportointia varten. Noudattamalla viranomaisten vaatimuksia voit välttää sakkoja ja muita seuraamuksia.

 

Taloudellisen suorituskyvyn arviointi:

Taloudelliset raportit, jotka perustuvat kirjanpitoasiakirjoihin, tarjoavat syvällisen kuvan yrityksen taloudellisesta suorituskyvystä. Näiden tietojen perusteella voit arvioida, kuinka hyvin yritys menestyy, kuinka paljon voittoa se tuottaa ja miten se suoriutuu kilpailijoihinsa verrattuna. Näin voit tehdä perusteltuja päätöksiä yrityksesi tulevaisuuden suhteen.

 

Investointien suunnittelu ja budjetointi:

Kirjanpitoasiakirjat ovat korvaamattomia apuvälineitä investointien suunnittelussa ja budjetoinnissa. Ne auttavat sinua arvioimaan, kuinka paljon rahaa on käytettävissä uusiin hankintoihin tai laajennuksiin. Kun tiedät tarkasti, kuinka paljon yritykselläsi on käteistä, voit tehdä parempia päätöksiä tulevaisuuden suunnitelmista.

 

Rahoittajien luottamus:

Jos harkitset yrityslainan hakemista tai uusien sijoittajien houkuttelemista, kirjanpitoasiakirjat ovat ratkaisevan tärkeitä. Rahoittajat ja sijoittajat haluavat nähdä, että yrityksesi talous on hallinnassa ja että se perustuu luotettaviin tietoihin. Laadukkaat kirjanpitoasiakirjat vahvistavat yrityksesi luotettavuutta ja parantavat mahdollisuuksiasi houkutella ulkopuolista rahoitusta. Rahoitusta on mahdollista hankkia esimerkiksi CapitalBoxilta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kirjanpitoasiakirjat ovat liiketoiminnan sydän. Ne auttavat yrittäjiä ja yritysjohtajia seuraamaan yrityksen taloudellista tilannetta, noudattamaan viranomaisvaatimuksia ja tekemään perusteltuja päätöksiä. Yksinkertainen sääntö on: mitä tarkemmin ja tarkemmin pidät kirjaa, sitä paremmat mahdollisuudet yritykselläsi on menestyä ja kasvaa.

 

Ammattilaisen rooli kirjanpidossa

Yrityksen kirjanpito voi olla monimutkaista, ja siksi monille yrityksille on hyödyllistä hakea ammattilaisen apua. Ammattilaiset, kuten kirjanpitäjät tai taloushallinnon konsultit, voivat tarjota arvokasta apua ja neuvontaa kirjanpidon suunnittelussa ja ylläpidossa. He varmistavat, että yrityksen kirjanpito noudattaa kaikkia lakeja ja standardeja, mikä auttaa välttämään virheitä ja taloudellisia ongelmia. Lisäksi ammattilaiset voivat auttaa yritystä optimoimaan verotuksensa ja taloudellisen suunnittelunsa, mikä voi johtaa parempaan rahavirtaan ja pitkän aikavälin menestykseen.

 

 

Usein kysytyt kysymykset

Miten hoitaa yrityksen kirjanpito?

Yrityksen kirjanpito voidaan hoitaa useilla tavoilla. Monet pienet yritykset käyttävät kirjanpito-ohjelmia, jotka helpottavat tulojen ja menojen seurantaa. Joillekin yrityksille on kannattavaa palkata kirjanpitäjä tai käyttää taloushallinnon ammattilaista. Yrityksen tulee pitää tarkkaa kirjaa liiketoimintatapahtumistaan, mukaan lukien tulot, menot, laskut ja maksut.

Mitä tarkoittaa tilintarkastus?

Tilintarkastus on riippumattoman asiantuntijan tai tilintarkastajan suorittama tarkastus, joka varmistaa yrityksen taloudellisten tietojen ja tilinpäätöksen oikeellisuuden. Tämä prosessi varmistaa, että yrityksen talousraportit ovat luotettavia ja täyttävät kaikki vaaditut lailliset ja kirjanpitostandardien mukaiset vaatimukset. Tilintarkastus voi olla sisäinen tai ulkoinen.

Miten seurata yrityksen menoja ja tuloja?

Yrityksen menoja ja tuloja voidaan seurata useilla tavoilla. Yksi yleisimmistä tavoista on käyttää kirjanpito-ohjelmia, jotka auttavat pitämään kirjaa. Näissä ohjelmissa voi syöttää laskuja, kuittien tietoja ja muita tuloja ja menoja koskevia tietoja. Lisäksi yritykset voivat pitää tarkkaa kirjaa tuloista ja menoista manuaalisesti kirjanpitoasiakirjojen avulla.