Julkaistu03.02.2022
Viimeksi muokattu
16.03.2022

Miten rahoittaa yrityksen kasvu?

Uusille ja kasvaville yrityksille on tärkeää saada yrityksen talous vakaalle pohjalle ja taata yrityksen tuottavuus ja elinkelpoisuus. Tarvitaan pääomaa, jotta liiketoimintaa on mahdollista jatkaa ja kehittää, ja jotta pystytään vastaamaan markkinaolosuhteiden mahdollisiin muutoksiin. Miten rahoittaa yrityksen kasvu ja hankkia tarpeeksi pääomaa kasvuyritykseen ovat kysymyksiä, jotka varmasti askarruttavat montaa mieltä, ja tässä artikkelissa kerromme vinkkejä yrityksien kasvurahoitukseen. 

Mitkä ovat yrityksen kasvuvaiheet?

Liiketoimintaa ja sen rahoittamista suunnitellessa on hyvä tietää yrityksen kasvun vaiheet ja yrityksen elinkaari, jotta osaa paremmin asennoitua siihen, mitä haasteita ja mahdollisuuksia matkan varrella voi kohdata. Yrityksen elinkaari voidaan karkeasti jaotella seuraavaan neljään vaiheeseen: 

 • Käynnistys (Launch) 
 • Kasvu (Growth) 
 • Vakiintuminen (Maturity) 
 • Lasku (Decline) 

Käynnistysvaiheessa yritykselle hankitaan alkupääoma. Yrityksellä on liiketoimintaidea, mutta ei vielä tuloja, joilla kattaa toiminta. Tämä on riskialtis vaihe ja ulkopuolinen apu on lähes poikkeuksetta tarpeen niin taloudellisessa kuin neuvoja antavassa muodossa. Liiketoimintaideaa voi olla tarpeen muokata hankkeen edetessä ja sopeutumiskyky onkin ensiarvoisen tärkeää, jotta liiketoiminnan saa kannattamaan. 

Kasvuvaiheessa yritys alkaa menestyä ja tarvitsee rahoitusta kasvua varten. On palkattava mahdollisesti lisää työvoimaa, investoitava uusiin laitteisiin, muutettava uusiin, isompiin tiloihin ja niin edelleen. Tässä vaiheessa myös usein tarvitaan ulkopuolista rahoitusta kasvun vauhdittamiseksi. 

Vakiintumisvaiheessa tai korkean maturiteetin vaiheessa yritys on vakaalla pohjalla, ja sillä on usein jo vakiintunut asiakaskunta. On mahdollista, että ulkoinen rahoitus ei ole enää tarpeen. Tässä vaiheessa yritys saattaa lähteä julkisille markkinoille ja myydä osakkeita tai laittaa liikkeelle joukkovelkakirjoja. 

Laskuvaiheessa yrityksen myyntitulot voivat jämähtää paikalleen, tai jopa alkaa laskea. Kilpailijat ovat mahdollisesti lanseeranneet tuotteita, jotka ovat menneet laadultaan ja hinnoiltaan yrityksen omien tuotteiden ohi. Onkin tärkeää pystyä pitämään yritys kilpailukykyisenä myynnin ja tulojen ylläpitämiseksi.  

Jokainen yritys ei kuitenkaan välttämättä käy läpi jokaista kasvun vaihetta, eivätkä ne aina etene tässä järjestyksessä. 

 

Miten rahoittaa yrityksen jokainen kasvuvaihe?

Seuraavaksi tarkastelemme, millä tavoin jokaista yrityksen kasvun vaiheita yleisesti ottaen rahoitetaan.  

Käynnistysvaiheen rahoitus

Käynnistysvaiheessa yritys rahoitetaan useasti apurahoilla, valtion tai kuntien tarjoamilla lainoilla, mahdollisilla omilla säästöillä, perheen tai ystävien avulla tai enkelisijoittajien avulla. Apurahoja on haettavissa erilaisilta yritystoimintaa tukevilta säätiöiltä, riippuen myös oman alan toimialasta. Valtion ja kuntien toimesta esimerkiksi Ely-keskus ja Finnvera tarjoavat harkintakohtaisesti lainoja.  

Enkelisijoittaja tai bisnesenkeli on useimmissa tapauksissa kokenut, liiketoiminnassa menestynyt yksityishenkilö, joka sijoittaa aikaansa, osaamistaan ja rahaansa start-up-yrityksiin tai kasvaviin yrityksiin, joissa hän katsoo olevan kasvupotentiaalia. He sijoittavat yritykseen irtautuakseen siitä myöhemmin voitolla.  

Pankki- tai yrityslainan hakeminen voi tässä vaiheessa olla hankalaa, koska rahoitusyhtiölle ei usein pysty tarjoamaan vielä vakuuksia, tai koska tilinpäätöstietoja ei ole näyttää kovin pitkältä ajalta. Ilman niitä pankit ja rahoitusyhtiöt eivät pysty arvioimaan yrityksen kannattavuutta, joten lainan antamisesta muodostuisi niille liian iso riski. 

Kasvuvaiheen rahoitus

Kasvuvaiheessa rahoitus puolestaan tapahtuu riskipääomasijoittamisella (venture capital), pankkilainoilla ja yrityslainoilla. Venture capital-sijoittajat tai sijoitusyhtiöt sijoittavat yleensä kasvuvaiheessa oleviin yrityksiin ja kuten enkelisijoittajatkin, myyvät sijoituksensa myöhemmin pois. Venture capital-sijoittajat eivät yleisesti ottaen vaadi vakuuksia sijoituksilleen, sillä he panostavat yritykseen oman arviointinsa pohjalta. Koska vakuuksia ei vaadita, heidän antamansa laina on yleensä korkeakorkoisempaa kuin pankkilaina. Vastineeksi heiltä saa osaamista ja tietotaitoa, joka voi olla elintärkeää yrityksen saattamiseksi kasvuun. Venture capital-sijoittajat saavat usein vähemmistöosakkuuden yrityksestä, jonka he myöhemmin myyvät pois yrityksen lähtiessä nousuun.  

Kasvuvaiheessa voi olla alkuvaihetta helpompi hakea pankki- tai yrityslainaa, sillä rahoitusyhtiölle on jo näyttää tilinpäätöstietoja ja liiketoimintahistoriaa. On mahdollista, että pankille tai rahoitusyhtiölle on jo tarjota vakuuksia lainasummaa varten, riippuen yrityksen menestymisestä. Pankin tai rahoitusyhtiön on näin helpompi arvioida yrityksen kannattavuutta ja minimoida omaa riskiään. 

Tässäkin vaiheessa on mahdollista hakea rahoitusta tai lainaa valtiolta, kunnilta ja muilta julkisilta toimijoilta, kuten Finnveralta tai Business Finlandilta. 

Vakiintunut vaihe

Vakiintuneessa vaiheessa rahoitusta voidaan hankkia edelleen pankkilainoilla tai muilla vaihtoehtoisilla lainamuodoilla, tai julkisilla markkinoilla myymällä yrityksen osakkeita. Voisi sanoa tämän pätevän myös laskuvaiheeseen, riippuen tietenkin siitä, onko yritystä tarkoitus enää jatkaa ja kehittää. 

Rahoitusvaihtoehdot eivät ole kiveen hakattuja ja voivat vaihdella eri vaiheissa. 

 

Esimerkkejä yritysrahoitusmahdollisuuksista Suomessa?

Miten ja mistä suomalaiset yritykset voivat tarkalleen ottaen hakea yritysrahoitusta? Omat säästöt ja lainat perheeltä ja ystäviltä eivät luonnollisesti aina kata varojen tarvetta pitkällä tähtäimellä. Tässä joitakin vaihtoehtoja: 

 • pankkilainat ja/tai yrityslainat  
 • Finnvera 
 • Ely-keskus  
 • Business Finland 
 • enkelisijoittajat, venture capital-sijoittajat 
 • joukkorahoitus 

Finnvera

Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja sen tarkoituksena on lisätä aloittelevaa yritystoimintaa ja mahdollistaa etenkin pk-yritysten kasvua, kansainvälistymistä ja viennin edistämistä. Finnveralta on mahdollista saada esimerkiksi alkutakaus tai Finnvera-laina. Tarkoituksena on olla osa kokonaisrahoitusta, ja lainaa haetaan usein investointeihin tai käyttöpääomaksi pankin kanssa. 

ELY-keskukset

Ely-keskus eli Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tarjoaa pk-yrityksille rahoitusta yritystoiminnan kehittämiseen ja sieltä on haettavissa myös muita avustuksia ja korvauksia. Ely-keskuksen rahoitus on aina harkinnanvarainen ja yrityksellä on oltava edellytykset kannattavaan toimintaan. Rahoitusta haetaan aina siitä Ely-keskuksesta, jonka alueella yritys sijaitsee. 

Business Finland

Business Finland on suomalainen julkinen toimija ja osa Team Finland-verkostoa. Se tarjoaa innovaatiorahoitusta ja neuvontaa esimerkiksi kansainvälistymiseen tähtääville startup-yrityksille ja pienille ja keskisuurille yrityksille. Heidän tarjoamiaan rahoitusvaihtoehtoja ovat esimerkiksi Innovaatioseteli tai Temporahoitus.  

Yrityslainat

Perinteinen tapa rahoittaa on tietenkin pankki- tai yrityslaina, jolloin kuitenkin yrityksellä on jo oltava säännöllinen kassavirta ja maksukyvyn on oltava kunnossa. Talouden on oltava vakaalla pohjalla, ja kriteerinä lainalle pankki tai rahoitusyhtiö voi vaatia vakuutta tai vähintäänkin tilinpäätöstietoja tietyltä aikaväliltä, esimerkiksi puolen vuoden ajalta, ja yrityksen liikevaihdon on oltava yli jonkin tietyn minimirajan. Pankki- ja yrityslainaa voi saada vakuudellisena tai vakuudettomana. Vakuudettomassa lainassa korko on korkeampi, mutta sen hakeminen on nopeampaa kuin vakuudellisen pankkilainan.   

Joukkorahoitus

Joukkorahoitus eli crowdfunding on etenkin startup-yritysten käyttämä vaihtoehto, joissa joukko ihmisiä tukee bisnesideaa haluamallaan summalla. Joukkorahoitustyyppejä on useita, ja näihin voidaan lukea esimerkiksi vertaislainat, joissa yksityishenkilöt myöntävät lainoja toisille yksityishenkilöille, tai pääomitusperusteinen joukkorahoitus, jossa yritys antaa esimerkiksi osakkeita vastineeksi tietystä lainasummasta. Kyseessä voi myös olla ns. mikroinvestointi. Joukkorahoitukseen on olemassa omia alustoja, kuten Kickstarter. Joukkorahoitusta suunnittelevan täytyy kuitenkin pitää mielessä Suomen rahankeräyslaki, sillä Suomessa rahankeräykseen tarvitaan lupa viranomaisilta. 

Enkelisijoittajat ja Venture-Capital rahoitus

Kuten edellä mainittu, enkelisijoittajat ovat myös mahdollinen rahoitusvaihtoehto. Mistä voi sitten löytää enkelisijoittajan? Se voi onnistua esimerkiksi startup-tapahtumissa ja enkelisijoittajaverkostojen kautta. Oma aktiivisuus ja verkostoituminen kannattaa, mutta enkelisijoittaja voi myös itse löytää yrityksesi. 

Venture capital-sijoittajat löytyvät tutkimalla oman alan pääomasijoittajia. Jotkin pääomasijoittajat etsivät startup-yrityksiä, jotkin kasvavia yrityksiä, joten on tärkeää ottaa sijoittajasta selvää ennen heidän lähestymistään.  

Vertaile ja suunnittele kasvurahoitusvaihtoja

Yrityksen rahoitusvaihtoehtoja on hyvä vertailla, jotta niistä löytää yritykselleen sopivan. Sopivan kasvurahoitusvaihtoehdon löytäminen riippuu eri asioista - yrityksen koosta, millä vauhdilla haluaa yrityksen kasvavan ja onko sillä esimerkiksi aikeita tähdätä kansainvälisille markkinoille. Apurahojen ja enkelisijoittajien löytäminen voi olla haasteellista ja aikaa vievää, ja aina ei aikaa odotteluun ole. Siksi voi olla hyvä luoda sekä lyhyen että pitkän tähtäimen suunnitelmia rahoituksen suhteen, jotta ei jää liikaa yhden vaihtoehdon varaan. Usein perinteisempi vaihtoehto, kuten pankki- ja yrityslaina tai valtion tai kunnan tarjoama apu voi olla helpompi ja nopeampi saada kuin venture capital-sijoittajien odottaminen. 

 

Kuinka edesauttaa kasvurahoituksen saamista?

Jokaisen yrityksen ideana on tietenkin menestyä ja kasvattaa liiketoimintaa. Yrityksen jokaisessa vaiheessa on tärkeää pysyä selvillä yrityksen tämänhetkisestä budjetista ja suunnitella tulevaa. Strategiaa on hyvä muokata matkan varrella, etenkin, jos kohtaa taloudellisia vaikeuksia.  

Kassavaje ja maksuhäiriöt eivät anna hyvää kuvaa yrityksestä ja lainan saaminen hankaloituu. Parhaiten rahoitusta saa varmistamalla, että yrityksen talous on kunnossa, kasvusuunnitelmat ovat realistisia ja että yritys on elinkelpoinen. Lainaa kannattaa hakea ajoissa, jotta hakuprosessi voidaan suorittaa rauhassa eikä yrityksen talous ole ehtinyt vielä mennä liian huonolle tolalle. 

Ennen lainan hakemista on syytä selvittää muutama tärkeä seikka – mihin tarkalleen ottaen haetaan lainaa (uudet investoinnit, käyttöpääoma ja niin edelleen), paljonko lainan tarve on, kuinka kauan aikaa lainan takaisinmaksamiseen menee ja riittääkö oman yrityksen maksukyky lainan ottamiseen. Liiketoimintasuunnitelman on oltava myös realistinen, jotta sen voi esittää pankille, rahoitusyhtiölle tai muulle rahoittajalle. 

 

Liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelma muodostavat kasvurahoituksen perustan

Yksi ensimmäisiä ja tärkeimpiä asioista yrityksen kasvun rahoittamisessa ovat liiketoimintasuunnitelma sekä kannattavuuslaskelma eli suunnitelma siitä, miten yrityksen tulevat menot ja kulut rahoitetaan.

Kannattavuuslaskelman eri osat äärimmäisen yksinkertaistettuna ovat: 

 • Tulostavoite 
 • Tulot  
 • Kulut 
 • Poistot 

Kannattavuuslaskelmassa asetetaan tulostavoite, jossa määritellään, kuinka paljon yrityksen on tuotettava, jotta sen yritystoiminnan kustannukset katetaan ja jotta se tuottaa myös voittoa. Tulostavoite laitetaan yleensä laskelmaa tehdessä nollaksi, sillä tulostavoitteen selvittämiseksi on ensin selvitettävä yrityksen tulot ja kulut.  

Yrityksen palveluista ja tuotteista saamat tulot ovat yrityksen liikevaihtoa.  

Kiinteitä eli toistuvia kuluja ovat esimerkiksi henkilöstökulut eli palkkakulut, eläke- ja muut vakuutukset, verot, liiketilavuokrat ja kirjanpito. Mahdolliset poistot eli lainojen lyhennyskulut, verot ja lainojen korot merkitään erikseen käyttökatetarpeeseen.  

Käyttökatetarve ja kiinteät kulut muodostavat myyntikatetarpeen. Myyntikatetarpeen oheen lisätään ostot, esimerkiksi myytävien tuotteiden ostaminen varastoon, ja arvonlisäverot. Nämä kaikki laskemalla yhteen selviää kokonaismyynti eli summa, mikä tarvitaan, jotta yritys on kannattava. Tämä kyseinen summa muodostaa yrityksen tulostavoitteen.  

Lue lisää – miten käyttökate lasketaan?

Kokonaismyynti voidaan jakaa kuukausi-, päivä- ja jopa tuntitasolle. Kaikki tulot, mitkä ylittävät kokonaismyyntisumman, ovat voittoa. Netistä on löydettävissä useita eri malleja, joita voit käyttää avuksesi laskelmaa luodessasi.  

Kannattavuuslaskelma on tärkeää pitää ajan tasalla etenkin yrityksen kasvaessa. Kun kannattavuuslaskelma on tehty huolellisesti, on helpompi arvioida sen perusteella, kuinka paljon ulkopuolista rahoitusta kasvun rahoittamiseksi yritys tarvitsee.

Kun pidät budjettisuunnitelmaa ja tulostavoitettasi ajan tasalla, pystyt myös arvioimaan, miten ja millä summalla voit rahoittaa yrityksesi kasvun. 

 

Miten CapitalBox voi auttaa yrityksen kasvun rahoituksessa?

Jos tarvitset rahoitusta yrityksellesi, CapitalBox on valmiina auttamaan yritystäsi kehittymään ja kasvamaan. Tarjoamme joustavia ja reiluja yrityslainoja ja hakemusten käsittely on nopeaa ja sujuvaa. Olemme erikoistuneita etenkin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja asiakkainamme on yrityksiä useilta eri toimialoilta. Lainaa on mahdollista saada 2 000 – 350 000 euroa ja sitä haetaan helposti verkossa. Asiakaspalvelumme on aina valmis auttamaan mahdollisissa kysymyksissäsi. 

 

Hae rahoitusta yrityksen kasvuun