Toiminimen verovähennykset

Yrittäjän arkeen kuuluvat useat eri verot, kulut, maksut ja niiden maksaminen ajallaan. Verotuksen näkökulmasta yritystoiminnan kuluja kohdellaan eri tavoin riippuen siitä, millä tavalla ne liittyvät yrityksen toimintaan. Osan yrittäjän kuluista voi kirjata yrityksen kirjanpitoon sellaisina menoerinä, joiden kustannukset on mahdollista vähentää verotuksesta. Näiden kulujen korvaamisesta puhutaan yleisesti verovähennyksinä. Verovähennykset koskevat kaikkia yritysmuotoja, mutta tässä artikkelissa pureudutaan erityisesti toiminimen verovähennyksiin:

  • Mitä verovähennykset käytännössä tarkoittavat?
  • Miksi verovähennykset ovat tärkeitä yritykselle, ja erityisesti toiminimellä toimivalle yrittäjälle?
  • Mitä kuluja toiminimellä toimiva yrittäjä voi vähentää verotuksessa, ja miten vähennysten tekeminen onnistuu?

Yritystoiminnan verottaminen on monimutkainen kokonaisuus, joka yrittäjän on kuitenkin läpikotaisin tunnettava.

Lue lisää – yrittäjän tärkeät veropäivät vuonna 2021

 

Yrittäjän verovähennykset – Mitä, missä ja minkä takia?

Verovähennys kuulostaa terminä tietenkin houkuttelevalta. Suomessa yrittäjille koituu varsin paljon veroja maksettavaksi, joten erilaiset mahdollisuudet vähentää niitä ovat houkutteleva toimi jokaiselle yrittäjälle. Mutta mitä vähennyksillä käytännössä tarkoitetaan?

Ennen verovähennyksiin tutustumista on hyvä olla perillä yritystoiminnan verotuksesta Suomessa yleisesti.

Tutustu perusasioihin toiminimen verotuksesta

Toisin kuin termi saattaisi antaa ymmärtää, verovähennyksillä ei tarkoiteta itse maksettavan verosumman pienentymistä. Vaikka osakeyhtiö, toiminimi tai mikä tahansa muu yritys hyödyntäisi kaikki mahdollisuuden vähennyksiin, itse yrityksen veroprosentti pysyy samana. Sen sijaan verovähennyksillä tarkoitetaan yritystoiminnalle välttämättömien kulujen kustantamista valtion toimesta niin, että kustannukset vähennetään verotuloista, joita yritys valtiolle maksaa. Näin ollen verovähennysten avulla valtio kompensoi kuluja, joita yrittäjälle syntyy esimerkiksi työvälineisiin, -vaatteisiin tai -tiloihin tehdyistä investoinneista. Tämän tarkoituksena on tehdä yritystoiminnasta ja etenkin yrityksen kasvattamisesta kannattavampaa. Valtio hyötyy tästä, sillä yrityksen kun yrityksen liikevaihto kasvaa, se maksaa enemmän verotuloja valtiolle. Lisäksi kasvava yritys voi rekrytoida lisää henkilökuntaa, sillä työntekijöiden palkkakuluja voi myös vähentää verotuksessa. Kaikkien näiden syiden ansiosta mahdollisuus verovähennyksiin hyödyttää sekä yrittäjiä, yritysten henkilökuntaa, valtion talouskasvua sekä toisia yrityksiä, joiden kanssa veroja vähentävä yritys tekee liiketoimintaa.

 

Verovähennysten käytännön edut toiminimelle

Verovähennysten mahdollisuudesta hyötyvät siis sekä yrittäjät, valtio että yrityksen työntekijät, joiden palkkaamisen vähennykset voivat mahdollistaa. Toiminimellä toimivan yrittäjän verovähennykset maksetaan arvonlisäverosta, jonka yrityksen asiakas maksaa ostaessaan yrittäjän palvelun tai tuotteen. Jos toiminimen vuosittaiset tulot jäävät alle 15 000 euroon, arvonlisäveroa ei ole pakko maksaa. Toiminimi voi tällaisessa tilanteessa silti rekisteröityä arvonlisävelvolliseksi, ja näin onkin tehtävä, jos tarkoituksena on vähentää kuluja verotuksessa.

 


TUTUSTU MYÖS - TOIMINIMEN RAHOITUS 

 

Verovähennysten edut korostuvat, kun yritys toimii toiminimellä. Erityisesti silloin, kun kyseessä on mikroyritys tai muutoin pieni yritys, yrittäjä voi olla itse vastuussa ja tekemisissä kaikkien yrityksen hankintojen kanssa. Niinpä vähennyksiä voi saada lähes kaikesta toimintaan liittyvistä kuluista. Kun toiminta on pienimuotoista, yrittäjä voi jo hyvissä ajoin tietää, mitä kaikkia kuluja toiminnasta koituu. Niinpä toiminimen taloustilannetta hahmottaessa verovähennykset on helppo huomioida ja hyödyntää.

Verovähennykset on syytä huomioida jo hyvissä ajoin ennen mahdollisten hankintojen tekemistä sekä niiden kustannusten vähentämistä. Jo kannattavuuslaskelmaa ja liiketoimintasuunnitelmaa tehdessä on syytä muistaa, millä keinoin yrityksen liiketoimintaa ja mahdollisia tulevia investointeja voi joustavoittaa verovähennysten turvin.

 

Mitkä toiminimen kulut on mahdollista vähentää verotuksessa?

Kuten blogissa tuli jo ilmi, verovähennyksen piiriin kuuluvat kulut, jotka ovat toiminimen yritystoiminnan kannalta välttämättömiä. Koska eri aloilla toimivien yritysten realiteetit poikkeavat toisistaan niin radikaalisti, vähennysten tekemisessä on aina käytettävä maalaisjärkeä ja oltava tarpeen tullessa yhteydessä viranomaisiin tai kirjanpitotoimistoon.

Karkeasti yleistäen voi siis todeta, että verotuksessa voi vähentää sellaisten tuotteiden ja palveluiden ostamisesta johtuneet kulut, joita ilman yrityksen liiketoiminta ei olisi mahdollista, ja joista ei ole yrittäjälle hyötyä yritystoiminnan ulkopuolella. Niinpä esimerkiksi teollisuuspajassa sijaitsevan työhuoneen vuokraamisen kuluja voi vähentää verotuksessa, sillä työhuone ei ole minkäänlaisessa käytössä yrittäjän toimesta vapaa-ajalla. Sen sijaan kotina toimivan asunnon vuokraa ei voi aina vähentää. Vaikka makuuhuoneesta käsin työskenteleminen ei aina ole mukavaa, se on kuitenkin täysin mahdollista, eikä ole este toiminimen pyörittämiselle. Kuitenkin sellaisissa tapauksissa, joissa on vuokrattu suuri asunto, jossa sijaitsee erillinen työhuone tai -tila, osan vuokrasta voi vähentää. Tällöin vähennyksen suuruus lasketaan asunnon vuokran suuruuden sekä sen osuuden, jonka työtila asunnon kokonaispinta-alasta vie, perusteella.

Konkreettisten tila-, materiaali- ja välinehankintojen lisäksi myös toisilta yrityksiltä ostettuja palveluita on mahdollista vähentää verotuksessa. Jos olet yrittäjä, ja olet esimerkiksi epävarma, haluatko ostaa ulkoiselta taholta kirjanpitopalveluita, niin kannattaa ottaa selvää kirjanpidon hinnoittelusta ja mahdollisista ulkoistamisen hyödyistä.

Lue lisää – yrittäjän kirjanpito ja kirjanpidon hinnoittelu

Toinen kustannuserä, joka saattaa aiheuttaa hämmennystä vähennysoikeutensa suhteen on auto tai muu kulkuväline. Jos yli puolet auton käytöstä koostuu yritystoiminnalle välttämättömästä liikkumisesta, sen ostamisen kustannuksia on mahdollista vähentää. Jos siis putkimies, joka tarvitsee pakettiauton, jotta voi kuljettaa työvälineitään ympäri kaupunkia päättää investoida uuteen kulkuvälineeseen, tämä voi vähentää verotuksessa auton hankintakuluja. Sen sijaan konsultti, joka tarvitsee autoa satunnaisiin asiakastapaamisiin kulkeakseen, mutta käyttää autoa muuten vain vapaa-ajalla, ei voi vähentää ostokuluja verotuksessa, sillä auton hankinnan ei katsota olevan ensisijaisesti yritystoiminnasta koituva kulu. Sama pätee muihinkin työssä käytettäviin asioihin aina digilaitteista vaatteisiin. Jos niitä voi käyttää ja myös käytetään yritystoiminnan ulkopuolella, niitä ei voi vähentää verotuksessa.

 

Verovähennysten hakeminen käytännössä

Entä miten käytännössä yrittäjän on toimittava voidakseen vähentää kulujaan verotuksessa? Kuten aiemmin tuli ilmi, vähennyksiä maksetaan arvonlisäverosta, jota yrittäjä maksaa tuloistaan. Niinpä yritys, joka ei ole rekisteröitynyt arvonlisäverolliseksi ei voi saada verovähennyksiä. Siksi jopa sivutoimisen toiminimen kannattaa maksaa arvonlisäveroa, jos siitä koituu kuluja, joiden vähentämiseen yrittäjä on oikeutettu.

Verovähennysten saamisen edellytyksenä on asianmukainen ja paikkansa pitävä kirjanpito. Mistään ostosta, hankinnasta tai kulusta on turha yrittää saada verovähennyksiä, jos niistä ei ole asianmukaisia kuitteja ja tositteita.

Yrittäjä voi hakea verovähennystä tehdessään veroilmoitusta, joka on jätettävä viranomaisille toukokuussa. Tähän ilmoitukseen on ilmoitettava kulut, jotka kuuluvat verovähennyksen piiriin. Vähennykset huomioidaan yrittäjän tuloverossa. Käytännössä vähennykset näkyvät pienempänä tuloverona, joka yrittäjän on kyseisenä vuonna maksettava.

Veroviranomaiset valvovat ja määrittävät miten yritysten verovähennykset käytännössä toteutetaan. Tutustu verovähennyksiin tarkemmin verottajan sivuilta.

 

Usein kysytyt kysymykset – Toiminimen verovähennykset

Mikä on verovähennys?

Verovähennykset ovat korvauksia, joita yrittäjä voi saada kattaakseen kulut, joita yrityksen pyörittämisestä ja siihen investoimisesta on koitunut. Verovähennykset maksetaan yrittäjälle niistä verorahoista, jotka yritys on maksanut valtiolle liikevaihdostaan.

Mitä kuluja toiminimi voi vähentää verotuksessa?

Toiminimi voi vähentää kulut, jotka ovat yritystoiminnalle ja yritykseen investoimiselle välttämättömiä. Näitä ovat esimerkiksi autokulut, työmatkakulut, työtilojen tai -huoneiden vuokrat, edustusmenot, poistot sekä pienhankinnat. Käytännössä siis vähennettävät kulut riippuvat siitä, millä alalla yritys toimii.